بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا فهرست مطالب: پیشگفتار ۳ “مقدمه” ۵ بیان مسئله ۶ هدف ۶ فرضیه تحقیق ۷ روش تحقیق ۷ مروری بر تاریخچه مساله و موضوع تحقیق ۱۰ تعریف خدمات ۱۰ ۲-۱ خصوصیات خدمات ۱۱ ۳-۱ ارتباط خدمات و کالا ۱۲ ۴-۱ کانالهای توزیع در بخش خدمات ۱۵ ۵-۱ توزیع خدمات ۱۵ ۶-۱ بررسی نیازهای خدماتی مصرف کنندگان ۱۶ ۷-۱- بازار یابی خدمات ۱۷ ۸-۱- کالا ۱۸ ۹-۱- مراحل فرایند پذیرش کالا ۱۸ ۱۰-۱ کیفیت خدمات ۲۰ مبانی نظری تحقیق ۲۳ ۱-۲ نظریه ها ۲۳ ۲-۲ بررسی چند دیدگاه ۲۳ ۱-۲-۲- تجزیه تحلیل دوره زمانی فروش ۲۳ ۲-۲-۲- تجزیه تحلیل اماری تقاضا ۲۶ ۳-۲- نتیجه ۲۷ مروری بر سابقه مطالعاتی تحقیق ۲۹ مقاله بازاریابی مبنی بر انسان ۲۹ ۲-۳- کشور های پیشرفته به ازای هر دلار سرمایه گذاری در تولید یک دلار در خدمات سرمایه گذاری می کنند ۳۰ ۳-۳- هفت کلید استراتژی خدمات ۳۲ ۴-۳ بازاریابی مدیریت بازار ۳۳ ۵-۳- بررسی راهبردی عناصر آمیخته بازاریابی شرکت های موفق ایرانی ۳۴ روش آزمون فرضیه ۳۵ ۶-۳ نتیجه ۳۷ ۱-۳- تعاریف و مفاهیم ۴۰ ۲-۳- تعیین عوامل و متغیر ها ۴۰ ۳-۳- تعیین روابط بین متغیر ها ۴۱ ۱-۴ مقدمه ۶۱ ۲-۴- نتایج تحقیق ۶۱ ۳-۴- پیشنهادات ۶۳ فهرست منابع و ماًخذ 69 … مقاله بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا