بررسی تاثیر ارتباط والدین با مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ارتباط والدین با مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ارتباط والدین با مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فهرست مقاله: فصل اول 5 مقدمه 5 1-1-بیان مساله 7 1-2-اهمیت و ضرورت موضوع 9 1-3-اهداف پژوهشی 11 1-3-1-هدف کلی 11 1-3-2-اهداف جزئی 11 1-4-فرضیه پژوهش 11 1-5- تعریف متغیرهای پژوهش 12 1-5-1-تعریف نظری 12 1-5-2-تعریف عملیاتی 12 فصل دوم 14 2-1-تاریخچه همکاری اولیا و مربیان 15 2-2-مفهوم مشاركت 16 2-3-انواع مشارکت 17 2-4-موانع مشارکت اولیا در امور مدرسه 18 2-5-موانع مشارکت اولیا از سوی مدرسه 19 2-6-موانع مشارکت از جانب اولیا 20 2-7-نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان 21 2-8-ضرورت آموزش جامعه شناختی آموزش و پرورش 23 2-9-تاثیر ارتباط مستمر اولیا و مربیان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 24 2-10-اهمیت نقش مشارکت خانواده ها در آموزش 28 2-11-نقش اجتماع در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 28 2-12-تاثیر مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 31 2-13- تاثیر حضور والدین در مدرسه 34 2-14-عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی کودک 37 2-15-نقش مشاور در همکاری خانه و مدرسه 39 2-16-اهمیت خانواده در تحصیل فرزندان 45 2-17-خانواده به عنوان معلم و الگو 45 2-18- نقش والدین در موفقیت‌های تحصیلی و رفتاری فرزندان 46 2-19-باورهای والدین، موفقیت فرزند 50 2-20-شیوه‌ حضور و مداخله ی والدین 51 2-21-عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان 53 2-22-پیشینه تحقیق 53 فصل سوم 58 3-1-روش تحقیق 58 3-2-جامعه آماری 59 3-3-نمونه آماری 59 3-4-روش گردآوری اطلاعات 60 3-5-روایی و پایایی پرسشنامه 60 3-6-روش تجزیه وتحلیل داده ها 61 فصل چهارم 62 مقدمه 63 آمارتوصیفی سوالات پرسشنامه 64 آمار استنباطی 78 فصل پنجم 81 مقدمه 81 5-1-خلاصه تحقیق 82 5-2-نتیجه گیری 83 5-3-پیشنهادات کاربردی 84 5-4-پیشنهادات پژوهشی 85 5-5-محدودیت ها 86 منابع 87 پیوست 90