بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  فهرست مطالب: چكیده :1 مقدمه :2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی 5 3-1 بیان مساله تحقیق 6 4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 6 5-1 اهداف تحقیق 7 6-1 فرضیات تحقیق 8 7-1 قلمرو تحقیق 8 8-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق 9 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 11 2-2 بازار بورس 12 3-2 دلایل عمده تامین مالی شركت ها 12 4-2 روش های تامین مالی 13 1-4-2 تامین مالی كوتاه مدت 13 2-4-2 تامین مالی بلند مدت 13 5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی 14 1-5-2 بدهی های عملیاتی قراردادی 15 1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)15 1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری 15 2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف 16 3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت 16 4-1-1-5-2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی 16 2-1-5-2 اسناد پرداختنی 17 3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 17 4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان 17 2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)18 1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق 19 2-2-5-2 ذخیره مالیات 19 3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 19 6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی 20 1-6-2 بدهی های مالی كوتاه مدت 20 1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)21 1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی 21 2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت 22 3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی 22 4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا 23 2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلند مدت 23 1-2-6-2 وام های بانكی بلندمدت 24 2-2-6-2 وام های شركت های بیمه و سایر موسسات اعتباری 24 3-2-6-2 تامین مالی تجهیزات 24 4-2-6-2 بدهی های رهنی 24 5-2-6-2 اوراق قرضه25 1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه 25 6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی های بلند مدت 26 7-2 تشریح بازده و انواع آن 28 1-7-2 بازده سهام 28 2-7-2 بازده مورد انتظار یک سهم 30  3-7-2 بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام 30 4-7-2 بازده دارایی 31 5-7-2 بازده سرمایه گذاری 31 8-2 نظرات و تئوری های تامین مالی 32 1-8-2 نظریه سنتی 32 2-8-2 نظریه مودیگلیانی و میلر 33 3-8-2 مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر 34 4-8-2 هزینه های ورشكستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر 34 5-8-2 هزینه های نمایندگی 34 6-8-2 تئوری موازنه ایستا یا پایدار 35 7-8-2 نظریه عدم تقارن اطلاعات 36 8-8-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی)37 9-2 مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات 39 1-9-2 مروری مختصر بر مطالعات خارجی 40 2-9-2 مروری مختصر بر مطالعات داخلی 42 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه47 2-3 روش تحقیق 47 3-3 متغیر های تحقیق 48 1-3-3 متغیر مستقل 48 2-3-3 متغیر وابسته 48 3-3-3 متغیر کنترل 49 4-3 مدل مفهومی تحقیق 50 5-3 اهداف تحقیق 50 6-3 فرضیات تحقیق 51 7-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق 52 8-3 روش گردآوری اطلاعات 52 9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها :53 10-3 آمار توصیفی 53 11-3 آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است:53 12-3 رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد:56 13-3 معرفی نرم افزار Eviews 57 14-3 انواع داده‌ها57 15-3 مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل)58 16-3 انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی 58 17-3 تحلیل رگرسیون 59 18-3 فروض کلاسیک 60 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ ها 1-4مقدمه‏64 2-4 آمار توصیفی 64 3-4 آزمون فرضیه های تحقیق 66 1-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها و نرمال بودن داده ها 66 2-3-4 بررسی ناهمسانی واریانس 67 3-3-4 بررسی خود همبستگی 68 4-3-4 آزمون F و آزمون هاسمن 68 5-3-4 تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها)69 1-5-3-4 آزمون فرضیه اصلی 71 2-5-3-4 آزمون فرضیات فرعی 72 1-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول:72 2-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم:72 3-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم:73 4-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم:73 4-4 معادله خروجی مدل تحقیق 74 فصل پنجم: نتیجه‌ گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه76 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها76 1-2-5 فرضیه اصلی 76 2-2-5 فرضیه فرعی اول 77 3-2-5 فرضیه فرعی دوم77 4-2-5 فرضیه فرعی سوم78 5-2-5 فرضیه فرعی چهارم78 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 78 4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق 80 5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 80 6-5 محدودیت های تحقیق 80 پیوستها خروجی نرم افزار 83 منابع و ماخذ منابع فارسی:88 منابع لاتین:91 چکیده لاتین 93 جدول 1-1 خلاصه تحقیقات انجام شده5 جدول 1-4 نتایج آمار توصیفی 65 جدول 2-4 جدول همبستگی برای تست هم خطی دادها66 جدول 3-4 نتایج آزمون ناهمسانی وایت 68 جدول 4-4 آزمون F لیمر 69 جدول 5-4: آزمون هاسمن 69 جدول 6-4 نتایج آزمون رگرسیون تركیبی 70 نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق 50 … مقاله بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران