بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران فهرست مطالب :  فصل اول : کلیات پژوهش 1ـ1 بیان مسأله 1-2 اهمیت موضوع 1-3 ضرورت تحقیق 1-4 اهداف تحقیق 1-5 سؤالات تحقیق 1-6 فرضیات 1-7 تعاریف عملیاتی 1-8 شاخص سازی 1-9 چارچوب نظری 1-10 مدل تحقیق فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش 2-1 بخش اول: ” تبلیغات ” 2-1-1 تعریف تبلیغات 2-1-2 سابقه‌ ی تبلیغات تجاری در جهان 2-1-3 تاریخچه‌ ی تبلیغات در ایران 2-1-5 عناصر موجود در پیام تبلیغاتی 2-1- 6 فنون تبلیغات 2-1-7 الگوهای تبلیغ 2-1-8 انواع تبلیغات 2-1-9 انواع جاذبه‌ های تبلیغ 2-1-10 تكنیک های اجرایی تبلیغات بازرگانی 2-1-11 شگردهای جلب مخاطب مورد استفاده در تبلیغ بازرگانی 2-1-12 نقش تصویر در تبلیغ  2-2 بخش دوم:” گردشگری ” 2-2-1 تعریف گردشگری 2-2-2 تاریخچه گردشگری 2-2-2-1 پیشینه گردشگری در جهان 2-2-2-2 پیشینه گردشگری در ایران 2-2-3 اهمیت گردشگری 2-2-3-1 آثار اقتصادی گردشگری 2-2-3-1-1 گردشگری و اشتغال 2-2-3-3 آثار سیاسی 2-2-3-4 آثار زیست محیطی 2-2-3-5 آثار آموزشی 2-2-4 انوع جاذبه‌ های گردشگری 2-2-5 انواع گردشگری  2-2-6 جایگاه ایران در صنعت گردشگری 2-3-بخش سوم : ” نظریه‌های گردشگری ” 2-3-1 انگیزش در جهانگردی 2-3-2 عوامل مؤثر بر انگیزه‌ های سفر 2-3-3 نظریه های انگیزش در جهانگردی 2-3-3-1 نظریه‌ ی نیازها 2-3-3-1-1 فرآیند انگیزش در نظریه نیازها 2-3-3-2 نظریه‌ ی انتظار و احتمال 2-3-3-3 نظریه درون‌ گرایی و برون‌ گرایی 2-3-3-4 نظریه سلسله مراتب انگیزه‌ های سفر 2-3-3-5 نظریه‌ های رفتار مصرف كننده در جهانگردی 2-4 بخش چهارم :” نظریه‌ های ارتباطی در تبلیغات ” 2-4-1 كاربرد فرآیند ارتباطات در تبلیغات 2-4-2 انتظارات فرهنگی و درک 2-4-3 نظریه طرح ذهنی 2-4-4 فرآیندهای گزینشی 2-4-5 اعتبار منبع 2-4-6 اثرهای تكرار 2-4-7 الگوی سلسله مراتب اثرها 2-4-8 كاركرد رسانه‌ها 2-4-9 برجسته سازی 2-4-10 نظریه‌ی دو عاملی 2-4-11 نظریه استفاده و خشنودی 2-4-12 فرمول آیدا 2-5 بخش پنجم : ” اثر بخشی تبلیغات ” 2-5-1 شرایط اثربخشی رسانه‌ ها 2-5-2 شرایط تأثیر تبلیغات 2-5-3 مدل عوامل مؤثر بر روی اثربخشی تبلیغ 2-5-4 عوامل مؤثر برروی اثربخشی تبلیغ 2-5-5 مدل مسیر دو سویه اثربخشی تبلیغات 2-6 بخش ششم : تبلیغات و گردشگری 2-6-1 تبلیغات در عصر اطلاعات 2-6-2 فن‌ آوری اطلاعات و ارتباطات 2-6-2-1 فناوری اطلاعات 2-6-3 تاثیر فناوری اطلاعات در گردشگری 2 -6-4 تبلیغات اینترنتی 2-6-5 نقش اینترنت در توسعه‌ ی صنعت گردشگری 2-6-6 – شبکه های تلویزیونی ماهواره ای 2-6-7 ابزار تبلیغات گردشگری 2-6-7-1 ابزارهای اصلی تبلیغات 2-6-7-2 ابزارهای فرعی تبلیغاتی و بازاریابی جهانگردی 2-7بخش هفتم: پیشینه پژوهش 2-8 بخش هشتم: عملكرد سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فصل سوم : روش شناسی 3-1 روش تحقیق : 3-2 ابزار تحقیق 3-3 جامعه آماری 3-4 حجم نمونه 3-5 روش نمونه گیری 3-6 رویه جمع آوری اطلاعات 3-7 اعتبار و پایایی تحقیق 3-8 محدودیت های تحقیق فصل چهارم : یافته های پژوهش مقدمه بخش اول) 4-1تجزیه و تحلیل توصیفی بخش دوم ) 4-2 تجزیه و تحلیل استنباطی فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1 نتیجه گیری 5-2 پیشنهادات 5-3 پیشنهاداتی برای محققین بعدی منابع فارسی مقالات پایان نامه ها منابع اینترنتی ( مقالات فارسی ) : پیوست الف پیوست ج