بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

سوالات فرعی 6 1-6- فرضیه های پژوهش 7 1-6-1- فرضیه اصلی7 1-6-2- فرضیه های فرعی7 1-7- قلمرو پژوهش 9 1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش 9 1-7-2- قلمرو مكانی پژوهش 9 1-7-3- قلمرو زمانی 9 1-8- مدل پژوهش 9 فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- چارچوب مطالعاتی 11 2-2- تكنولوژی های مجازی 20 2-2-1- تاثیر تكنولوژی های مجازی 20 2-2-2- جوانان و تکنولوژی‌ های نوین 22 2-2-3- نقش همسالان در الگوسازی و هویت جوانان 25 2-2-4- ارتباط در فضای مجازی 27 2-3- پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن 29 2-3-1- تعریف پیشرفت 29 2-3-2- تعریف نظری پیشرفت 29 2-3-3- پیشرفت تحصیلی 29 2-3-4- بررسی نظریات در مورد پیشرفت تحصیلی31 2-4- بررسی نظریات مختلف 37 2-5- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج 40 2-5-1- تحقیقات انجام شده در داخل 40 2-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از كشور 42 فصل سوم: روش پژوهش 3-1- مقدمه 45 3-2- روش پژوهش 45 3-3- جامعه آماری 46 3-4- حجم نمونه و نمونه گیری 46 3-5- نحوه گردآوری داده ها 46 3-6- ابزار پژوهش 47 3-7- روش گردآوری داده ها 47 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 48 3-9- ابزار اندازه گیری پژوهش 49 3-10- روایی و پایایی پرسشنامه ها 50 3-11- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 51 3-12- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیر های تحقیق 52 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 4-1- مقدمه 54 4-2- تحلیل توصیفی 55 4-2-1- سن 55 4-2-2- جنسیت 56 4-2-3- معدل تحصیلی 57 4-2-4- رشته تحصیلی 58 4-3- تحلیل استنباطی 59 4-3-1- رابطه معدل دیپلم و معدل دانشگاه 59 4-3-2- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس جنسیت 59 4-3-3- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس وضعیت تاهل 60 4-3-4- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از کامپیوتر 60 4-3-5- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از اینترنت 61 4-3-6- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات جستجوی علمی در اینترنت 61 4-3-7- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات پیگیری اخبار در اینترنت 62 4-3-8- مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس تعداد ارسال و دریافت ایمیل 62 4-3-9- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس مدت مکالمه با تلفن همراه 63 4-3-10- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ارسال و دریافت پیام 63 4-3-11- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت تقلب 64 4-3-12- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر در منزل یا اماکن عمومی (کافی نت) 64 4-3-13- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر شخصی و مشترک در خانواده 65 4-3-14- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از اینترنت با هدف ارتباطات اجتماعی(فیس بوک، چت، اسکایپ و …) 66 4-3-15- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از کامپیوتر با هدف بازی 66 4-3-16- مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت بازی 67 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه69 5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها69 5-3- نتیجه یافته ها70 5-4- پیشنهادات73 5-4-1- پیشنهادات پژوهش:73 5-4-2- پیشنهادات به محققان بعدی73 5-4-3- پیشنهادات کابردی74 5-5- محدودیت های پژوهش75 5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر75 5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر75 ضمائم.. 76 پرسشنامه. 76 جداول برنامه Spss. 78 منابع و مآخذ.. 88 الف)منابع فارسی 88 ب) منابع لاتین 89 Abstract. 90 فهرست جداول جدول2.1: خلاصه‌ی نتایج تئوریک و پیشینه‌ی عملی تحقیق36 جدول 4.1: تحلیل توصیفی سن دانشجویان55 جدول 4.2: توزیع فراوانی جنسیت دانسجویان 56 جدول 4.3: تحلیل توصیفی معدل تحصیلی دانشجویان57 جدول 4.4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی 58 جدول 4.5: بررسی رابطه معدل دیپلم و معدل دانشگاه 59 جدول 4.6: مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس جنسیت59 جدول 4.7: مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس وضعیت تاهل 60 جدول 4.8: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از کامپیوتر 60 جدول 4.9: مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از اینترنت 61 جدول 4.10: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات جستجوی علمی61 جدول 4.11: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات پیگیری اخبار 62 جدول 4.12: مقایسه متغیر پیشرفت تحصیلی بر اساس تعداد ارسال و دریافت ایمیل62 جدول 4.13: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس مدت مکالمه 63 جدول 4.14: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ارسال و دریافت پیام63 جدول 4.15: مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت تقلب 64 جدول 4.16: مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر در منزل یا اماکن عمومی (کافی نت) 64 جدول 4.17: مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر شخصی و مشترک65 جدول 4.18: مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از اینترنت با هدف ارتباطات66 جدول 4.19: مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از کامپیوتر با هدف بازی66 جدول 4.20: قایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت بازی67 فهرست نمودارها نمودار4.1: نمودار میله ای سن دانشجویان 55 نمودار4.2:نمودار معدل تحصیلی دانشجویان 57 دانلود پایان نامه تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان