بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  فهرست مقاله: چکیده 1 فصل اول: کلیات پژوهش 1 1-1 مقدمه 1 1-2 بیان مسئله 3 1-3 اهمیت پژوهش 7 1-4 اهداف تحقیق 9 1-4-1 هدف كلی 9 1-4-2 اهداف جزئی 9 1-5 سوالات پژوهش 10 1-6 فرضیات پژوهش 11 1-7 تعاریف عملیاتی 12 1-8 تعاریف ، اصطلاحات و واژه های كلیدی تحقیق 12 1-9 خلاصه فصل 14 فصل دوم: ادبیات پژوهش 16 2-1 مقدمه 16 2-2 تاریخچه پیدایش آموزش و پرورش دراسلام و ایران 19 2-3 تاریخچه ظهور و تکوین آموزش و پرورش دوره متوسطه 27 2-4 مزایای طرح جدید دوره متوسطه 29 2-5 دلایل اولویت اجرای طرح جدید متوسطه 30 2-6 اهداف دوره متوسطه 31 2-7 پژوهش های انجام یافته 33 2-8 تحقیقات انجام گرفته در ایران 33 2-9 تحقیقات انجام گرفته در خارج 35 2-10 مقالات ترجمه شده 37 2-10-1 اثرات جامعه در آموزش و پرورش 37 2-10-2 تاثیرات خانواده درآموزش و پرورش 38 2-10-3 چرا نقش خانواده در آموزش مهم است؟ 40 2-10-4 چه شواهدی دال بر وجود اهمیت نقش مشارکت خانواده ها در آموزش وجود دارد؟ 41 2-10-5 حلقه ی دوستان در محیط آموزش 42 2-11 نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 44 2-11-1 تعریف نظری موضوع 45 2-11-2 پیشینه نظری موضوع 45 2-11-3 خانواده به عنوان معلم و الگو 55 2-11-4 خانواده به عنوان كانون محبت و امنیت 55 2-11-5 نقش خانواده در یادگیری دانش آموزان 56 2-11-6 نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان 66 2-11-7 تاثیر عوامل خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 80 2-11-8 نقش سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 86 2-11-9 نقش و تأثیر والدین – خصوصاً سواد آنها – بر پیشرفت تحصیلی فرزندان 92 2-11-10 نقش والدین در موفقیت های تحصیلی ورفتاری فرزندان 95 2-11-11 عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان 99 2-11-12 شرایط اقتصادی خانواده و نقش آن در پیشرفت تحصیلی یا ترک تحصیل دانش آموزان 100 2-11-13 سیستم آموزشی غلط و محافظه کارانه خانواده و مدرسه 105 2-12 بررسی تاثیر ارتباط مستمر اولیا و مربیان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 111 2-13 نقش خانواده در مدرسه 117 2-14 نقش اجتماع در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 119 2-14-1 جایگاه مشاوره در پیشرفت تحصیلی و رشد همه جانبه عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دوره ی عمومی 121 2-14-2 نقش مشاوران درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان 133 2-14-3 نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 139 2-14-4 نقش فرهنگ در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 141 2-15 تاثیر مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 143 2-15-1 ویژگیهای دبیران دوره متوسطه 148 2-15-2 برنامه های درسی دوره متوسطه 153 2-15-3 برنامه های درسی (تعاریف، طول مدت تحصیلی و واحدهای درسی) 155 2-15-4 بررسی جو روانی – اجتماعی کلاس و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 158 2-16 نقش انگیزش در یادگیری‌ و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 168 2-16-1 روشهای ایجاد انگیزه و رغبت دانش آموزان به درس ، کلاس و مدرسه توسط معلم 173 2-16-2 تأثیر انگیزش در آموزش و پرورش و کلاس درس ، پیشنهاداتی به معلمان 178 2-17 عوامل موثر بر نشاط دانش آموزان در کلاس درس 182 2-18 تاثیر نقش مشاور در مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 185 2-18-1 وظلیف کادر آموزشی و اداری مدرسه در قبال مشاوره و راهنمایی 202 2-18-2 نقش انتظارات معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 204 2-18-3 نقش‌ معلم‌ در ‌بهداشت ‌روانی ‌دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی آنها 207 2-19 راهكارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی 212 2-20 نقش ارتباط سالم در رشد اخلاقی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان 221 2-21 تاثیر دوستان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 239 2-21-1 دوستان ناباب 239 2-21-2 تاثیر همکاری و رقابت در پیشرفت تحصیلی 240 2-22 جامعه شناسی آموزش و پرورش 244 2-22-1 آموزش و پرورش در جامعه شناسی دورکیم 244 2-22-2 آموزش و پرورش در جامعه شناسی ماکس وبر 257 2-22-3 آموزش و پرورش از دیدگاه مانهایم 263 2-22-4 رویکردهای نوین در جامعه شناسی آموزش و پرورش 266 2-22-5 نظریه های آموزش و پرورش آموزشگاهی 267 2-23 افت تحصیلی و راهکارهای مقابله با آن 267 2-23-1 عوامل تاثیر گذار در افت تحصیلی 269 2-23-2 راههای جلوگیری از افت تحصیلی 270 2-23-3 خسارت‌های ناشی از افت‌ تحصیلی 273 2-23-4 عوامل موثر بر افت تحصیلی 274 2-23-5 افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان 280 2-23-6 نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و یادگیری آنها و متعاقب آن کاهش افت تحصیلی 284 2-23-7 افت تحصیلی ، و وظیفه والدین در برابر دانش آموزان 290 ‌2-24 نتیجه‌ گیری و راهکارها 294 2-25 پیشنهادات 298 2-26 خلاصه فصل 301 فصل سوم: روش تحقیق 303 3-1 مقدمه 303 3-2 تجزیه و تحلیل داده ها 303 3-3 روش پژوهش 303 3-4 جامعه آماری 304 3-5 نمونه گیری 304 3-6 ابزار پژوهش 304 3-7 سنجش روائی و پایایی پرسش نامه 305 3-7-1 سنجش روایی 305 3-7-2 سنجش پایایی 305 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 308 4-1 مقدمه 308 4-2 آمار توصیفی 309 4-3 آمار استنباطی 333 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری 339 5-1 تحلیل کلی مطالب 339 5-2 خلاصه و نتیجه گیری كلی 377 5-2-1 خلاصه 377 5-2-2 نتیجه گیری 381 5-3 محدودیت های تحقیق 384 5-4 پیشنهادات 384 فهرست منابع و مآخذ 387 پیوست ها 392 پرسشنامه 393 Abstract 395