بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها

بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها

بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها

فهرست مقاله: فصل اول: کلیات تحقیق 1 مقدمه 2 بیان مساله 3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4 سوالات تحقیق 6 فرضیات تحقیق 6 اهداف تحقیق 7 اهداف کلی 7 اهداف جزئی 7 تعاریف نظری 8 تعاریف عملیاتی 9 فصل دوم: ادبیات تحقیق 10 مقدمه 11 مبانی نظری 11 نظریه ایتار 12 نظریه سگوین 12 پیشینه تحقیق 12 تعریف عقب ماندگی ذهنی 14 تعاریف غیرعملیاتی (تحول غیر فرایندی) 14 تعریف عملیاتی (تحول فرایندی) 16 طبقه بندی و سطوح عقب ماندگی ذهنی 16 شیوع عقب ماندگی ذهنی 19 علت شناسی عقب ماندگی ذهنی 21 عوامل قبل از تولد 22 عوامل لحظه تولد 23 عوامل بعد از تولد 23 عوامل ناشناخته 24 مدرسه و محیط آموزش کودکان عقبمانده ذهنی 24 مراکز خاص کودکان عقبمانده ذهنی 25 عقبماندگی ذهنی واقعیتی که باید پذیرفت 26 نگرشهای اجتماعی و والدین 27 کودک عقبمانده و خانواده 28 مشکلات خانواده کودکان عقبمانده ذهنی 28 تأثیر کودکان بر واکنشهای اولیه والدین 30 انواع واکنشهای نخستین والدین 30 دلایل احساس گناه 31 دلایل حمایت افراطی 31 فرایند رویارویی والدین با پدیده معلولیت، پذیرش یا طرد کودک 31 سطوح بحران و راهبردهای مداخله 32 مراحل بحران 32 رویآوردهای خانوادههای دارای کودک استثنایی 34 سازگاری با معلولیت 36 مدل مرحلهای 36 غم مزمن 41 مدلهای عملکرد خانواده 41 مدل تبادلی 42 مدل بومشناختی 42 نظریه نظام خانواده 42 انواع تأثیرها بر خانواده و اعضای آن 43 خانواده ها 43 مادران 44 پدران 44 خواهران و برادران 45 پدربزرگ و مادربزرگ 45 بررسی تحقیقات داخل و خارج 47 خلاصه فصل دوم 48 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 50 مقدمه 51 روش انجام تحقیق 51 جامعه آماری 52 نمونه آماری 52 روش جمع آوری اطلاعات 52 ابزار جمع آوری اطلاعات 52 روش آماری 52 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 54 مقدمه 55 توصیف متغیرها و تجزیه و تحلیل اطلاعات 56 جنسیت 56 سن 57 میزان تحصیلات 58 شغل پدر 59 سن پدر 60 میزان تحصیلات پدر 61 شغل مادر 62 سن مادر 63 میزان تحصیلات مادر 64 توصیف سوالات مربوط به سنجش میزان رضایت مندی از زندگی و تعامل اجتماعی 65 بررسی تعامل والدین در رابطه زناشویی 65 بررسی تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر بهداشت روانی،زیستی،ذهنی و فردی والدین 66 بررسی مراحل سازگاری والدین با پدیده عقب ماندگی ذهنی کودک و پذیرش و طرد آن 67 بررسی تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر نگرش، احساسات،واکنش ها و رفتار والدین 70 تعامل اجتماعی والدین در تاثیر کودک عقب مانده ذهنی در ارتباطات اجتماعی 75 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 81 یافته های نهایی پژوهش 82 پیشنهادات 82 محدودیت ها 84 فهرست منابع 85 الف)منابع فارسی 85 ب) منابع لاتین 86 پیوست ها ضمیمه شماره 1 ضمیمه شماره 2 فهرست جداول جدول ‏4‑1 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب جنسیت 56 جدول ‏4‑2 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب گروه سنی 57 جدول ‏4‑3 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 58 جدول ‏4‑4 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب نوع شغل پدر 59 جدول ‏4‑5 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب سن پدر 60 جدول ‏4‑6 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات پدر 61 جدول ‏4‑7 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب نوع شغل مادر 62 جدول ‏4‑8 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب سن مادر 63 جدول ‏4‑9 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات مادر 64 جدول ‏4‑10 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت ازدواج 65 جدول ‏4‑11 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع مشکل فرزند 66 جدول ‏4‑12 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اقدام انجام داده 67 جدول ‏4‑13 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب طریقه مطلع شدن از مشکل 68 جدول ‏4‑14 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب علت مشکل فرزند 69 جدول ‏4‑15 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین پس از آگاهی 70 جدول ‏4‑16 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلایل طرد فرزند 71 جدول ‏4‑17 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین از ترک فرزند 72 جدول ‏4‑18 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلایل مخفی کردن فرزند 73 جدول ‏4‑19 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساسشان از مطلع شدن دیگران 74 جدول ‏4‑20 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بروز مشکلات در زندگی 75 جدول ‏4‑21 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مشکلات فرزند در آینده 76 جدول ‏4‑22 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تاثیر وجود کودک در رابطه با همسر 77 جدول ‏4‑23 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان توجه همسر به کودک 78 جدول ‏4‑24 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین از بازی کودک با دیگران 79 جدول ‏4‑25 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان معاشرت با اقوام 80 فهرست نمودار نمودار ‏2‑1 درصد شیوع زیرهنجارهای ذهنی 21 نمودار ‏4‑1 جنسیت فرزندان پاسخگویان 56 نمودار ‏4‑2 گروه سنی فرزندان پاسخگویان 57 نمودار ‏4‑3 میزان تحصیلات فرزندان پاسخگویان 58 نمودار ‏4‑4 شغل پدر 59 نمودار ‏4‑5 سن پدر 60 نمودار ‏4‑6 میزان تحصیلات پدر 61 نمودار ‏4‑7 شغل مادر 62 نمودار ‏4‑8 سن مادر 63 نمودار ‏4‑9 میزان تحصیلات مادر 64 نمودار ‏4‑10 وضعیت ازدواج 65 نمودار ‏4‑11 نوع مشکل فرزند 66 نمودار ‏4‑12 اقدام انجام شده 67 نمودار ‏4‑13 طریقه مطلع شدن 68 نمودار ‏4‑14 علت مشکل فرزند 69 نمودار ‏4‑15 احساس والدین پس از آگاهی 70 نمودار ‏4‑16 دلایل طرد فرزند 71 نمودار ‏4‑17 احساس والدین 72 نمودار ‏4‑18 دلایل پنهان کردن فرزند 73 نمودار ‏4‑19 احساس از مطلع شدن دیگران 74 نمودار ‏4‑20 مشکلات بوجود آمده 75 نمودار ‏4‑21 مشکلات فرزند در آینده 76 نمودار ‏4‑22 تاثیر کودک در رابطه زناشویی 77 نمودار ‏4‑23 میزان توجه همسر 78 نمودار ‏4‑24 احساس از بازی کودک با دیگر کودکان 79 نمودار ‏4‑25 میزان معاشرت 80 دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها …