بررسی تاثیر مدیریت زمان بر کارکنان سازمان تامین اجتماعی

بررسی تاثیر مدیریت زمان بر کارکنان سازمان تامین اجتماعی

بررسی تاثیر مدیریت زمان بر کارکنان سازمان تامین اجتماعی

فهرست مطالب: چکیده 1 فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 3 1-2- بیان مسئله 3 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4 1-4- چارچوب نظری 7 1-5- اهداف تحقیق 8 1-5-1- هدف اصلی 9 1-5-2- اهداف فرعی 9 1-6- فرضیات تحقیق 9 1-7- سوالات تحقیق 10 1-8- قلمرو تحقیق 10 1-8-1- قلمرو موضوعی 10 1-8-2- قلمرو زمانی 10 1-8-3- قلمرو مکانی 11 1-9-تعاریف واژه های کلیدی : 11 فصل دوم ادبیات تحقیق 2-1- مقدمه . 14 2-2- زمان 14 2-3- اندازه‌گیری زمان 16 2-4- گذر کند زمان 17 2-5- نظریات زمان 17 2-6- پاسخ تفصیلی 18 2-7- مدیریت زمان 22 2-8- مدیریت زمان و نقش آن در موفقیت کار25 2-9- اصول عمومی مدیریت زمان 26 2-10- چگونه وقت خود را می گذرانید؟ . 27 2-11- اولویت بندی فعالیت ها28 2-12- برنامه ریزی 29 2-13- نکات سودمند برای بهبود کیفیت وقت . 30 2-13-1- از مزاحمت ها جلوگیری کنید . 30 2-13-2- کنترل کنید 30 2-13-3- سرعت خود را تنظیم کنید 30 2-14- مدیریت زمان شخصی 31 2-15- فقط بگو نه . 31 2-16- اهداف شخصی 32 2-16-1- هدفگذاری کنید 32 2-16-2- اهداف خود را اولویت بندی کنید . 33 2-17- تعلل 34 2-17-1- مزاحمت کمال گرایی 34 2-18- وقت گذاشتن برای همسر 35 2-19- کار های مربوط به خانه . 35 2-20- وقت گذاشتن برای فرزندان 36 2-21- مدیریت میز کار 36 2-22- مدیریت زمان و کسب و کار38 2-22-1- مدیریت زمان در کار39 2-22-2- کار درست را در زمان درست انجام دهید. 39 2-22-3- قبل از ترک دفتر فهرست کار های فردا را مرور کنید 39 2-22-4- ساعات اوج کاری خود را پیدا کنید. 40 2-22-5- از جلسات حداکثر استفاده را ببرید. 40 2-22-6- به صورت مؤثر تفویض کنید. 41 2-22-7- میز خود را مرتب کنید. 42 2-22-8- روش ها را مناسب خود تطبیق دهید. 42 2-23- مدیریت زمان در محیط کار 42 2-24- چهارده روش برای مدیریت زمان 47 2-25- پیشینه تحقیق 50 2-25-1-تحقیقات داخلی مدیریت زمان 50 2-25-2- تحقیقات خارجی 52 2-26- نتیجه فصل دوم. 55 فصل سوم روش تحقیق 3-1- طرح تحقیق 57 3-2- جامعه آماری 59 3-3- روش اجرای تحقیق 60 3-3-1- انتخاب آزمودنی 60 3-3-2- انواع روش های نمونه گیری 60 3-4-روش جمع آوری اطلاعات. 61 3-5-روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق 62 3-6- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها 62 3-7-ابزارتحقیق 63 3-8- اعتباروروایی ابزار اندازه گیری 63 3-9- تجزیه وتحلیل داده ها63 فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1- نتایج توصیفی 65 4-2- نتایج استنباطی 70 4-2-1- فرضیه اول 70 4-2-2- فرضیه دوم. 71 4-2-3- فرضیه سوم . 72 4-2-4- فرضیه چهارم. 72 4-2-5- فرضیه پنجم 73 4-2-6- فرضیه ششم 74 4-3- اعتباریابی 74 4-4- نتایج آزمون فرضیه ها74 فصل پنجم نتیجه گیری 5-1- نتایج به دست آمده76 5- 2- پیشنهادات و راه حل ها77 5- 3- محدودیت ها79 5-4- پیشنهاد به محققان آتی 79 منابع : 87 دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت زمان بر کارکنان سازمان تامین اجتماعی