بررسی تاثیر نظارت دیوان محاسبات بر افزایش درآمدهای مالیاتی در استان تهران

بررسی تاثیر نظارت دیوان محاسبات بر افزایش درآمدهای مالیاتی در استان تهران

بررسی تاثیر نظارت دیوان محاسبات بر افزایش درآمدهای مالیاتی در استان تهران   فهرست : چکیده فصل اول: کلیات تحقیق 1- 1 مقدمه 2 1- 2 بیان مسأله 2 1- 3 اهداف تحقیق 6 1- 4 اهمیت و ضرورت تحقیق 6 1- 5 فرضیه ها 7 1- 6 متغیر های پژوهش 7 1- 7 تعاریف نظری 8 1- 8 قلمرو تحقیق 9 1-9 ساختار کلی تحقیق 10 فصل دوم : ادبیات تحقیق 2-1 مقدمه 12 2-2 بخش اول : دیوان محاسبات 13 2-2-1 قبل از اسلام 13 2-2-2 دیوان محاسبات از صدراسلام تا قبل از مشروطه 14 2-2-3 دیوان محاسبات در دوره مشروطه 15 2-2-4 دیوان محاسبات بعد از انقلاب 16 2-2-5 اهداف دیوان محاسبات 17 2-2-6 وظایف و اختیارات دیوان محاسبات 17 2-2-7 سازمان و تشکیلات دیوان 22 2-2-8 معانی دیوان در لغت 19 2-2-9 دیوان محاسبات آمریکا 19 2-2- 10 دیوان محاسبات انگلستان 22 2-2-11 دیوان محاسبات ژاپن 25 2-2-12 دیوان محاسبات چین 26 2-2-13 دیوان محاسبات ترکیه 27 2-3 بخش سوم: اصطلاحات و ادبیات مالی در بخش دولتی 28 2-3-1 نظام اقتصادی در ایران 28 2-3-2 دستگاه اجرایی 28 2-3-3 وزارتخانه 28 2-3-4 موسسه دولتی 29 2-3-5 شرکت دولتی 29 2-3-6 نهاد عمومی غیر دولتی 30 2-3-7 بودجه کل کشور 31 2-3-8 سال مالی 31 2-3-9 دریافت های دولت 31 2-3-10 درآمد 32 2-3-11درآمد عمومی 32 2-3-12 سایر منابع تامین اعتبار 32 2-3-13 مسولیت وصول درآمدها 32 2-4 بخش چهارم: نظارت بودجه ای 32 2-4-1 نظارت بودجه در ایران 33 2-4-2 انواع نظارت بودجه ای در ایران 33 2-4-3 دستگاه های نظارتی در ایران 36  2-4-4 مسئولیت پاسخگویی عمومی 36 2-4-5 استفاده کنندگان حسابداری دولتی 37 2-5 بخش پنجم: سازمان امور مالیاتی و ارکان آن 37 2-5-1 شورای عالی مالیاتی 38 2-5-2 هیئت عالی انتظامی مالیاتی 39 2-5-3 دادستانی انتظامی مالیاتی 40 2-5-4 ادارات امور مالیاتی 41 2-6 بخش ششم: مالیات و مفاهیم مربوطه 42 2-6-1 بیان مالیات 42 2-6-2 نگاهی به ادبیات مالیات 42 2-6-3 مالیات و سیاست های اقتصادی 49 2-6-4 مالیات و اقتصاد جهانی 49 2-6-5 مفهوم کلی مالیات 49 2-6-6 مالیات در ایران 50 2-6-7 قانون مالیات 51 2-6-8 پایه و نرخ مالیات 53 2-6-9 عوامل تشخیص مالیات 53 2-6-10 طبقه بندی انواع مالیات 54 2-6-11 پرهیزمالیاتی وفرار مالیاتی 55 2-6-12 اشخاص مشمول مالیات 56 2-6-13 اشخاص معاف از مالیات 57 2-6-14 طبقه بندی مالیات بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 در ایران 57 2-6-15 اصول حاکم بر حقوق مالیات 60  2-6-15 اصول مالیات 62 2-7 پیشینه تحقیق 63 2-7-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور 63 1-7-2 پیشینه تحقیق در خارج کشور 66 فصل سوم: روش تحقیق 3-1 مقدمه 70 3 -2روش تحقیق 70 3-3 تنظیم مسئله تحقیق 71 3-4 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 71 3-5 جامعه آماری 71 3-6 روش نمونه گیری 72 3-7 تدوین فرضیه 72 3-8 فرضیات تحقیق 72 3-9 آزمونهای مورد استفاده 73 3-10 نرم افزار کامپیوتری 73 فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات 4-1 مقدمه 75 4-2 آمار توصیفی 75 4-3 آمار استنباطی 84 فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها 5-1 مقدمه 88 5-2 نتایج تحقیق 88 5-3محدودیتهای تحقیق 89  5-4موانع تحقیق 90 5-5 پیشنهادها 90 5-5-1 پیشنهادات حاصل از یافته های تحقیق 90 5-5-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 91 فهرست منابع و مآخذ 92 چكیده لاتین فهرست جـدول‌ها … بررسی تاثیر نظارت دیوان محاسبات بر افزایش درآمدهای مالیاتی در استان تهران