بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش فهرست مطالب:  چکیده1 فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه 13 1-2- بیان مسئله 13 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 15 1-4- اهداف پژوهش 15 1-4-1- اهداف عام 15 1-4-2- اهداف خاص 15 1-5- فرضیات پژوهش 16 1-6- سوالات پژوهش 16 1-7- تعاریف نظری و عملیاتی 17 1-7-1- تعاریف نظری 17 1-7-2- تعاریف عملیاتی 17 فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- هوش عاطفی چیست؟ 20 2-2- اندازه گیری هوش عاطفی 22 2-3- آموزش و تقویت هوش عاطفی 23 2-4- ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبری 24 2-5- اهمیت هوش عاطفی در چیست؟ 26 2-6- هوش عاطفی در سازمان چگونه عمل می کند؟ 26 2-7- هوش عاطفی و عملکرد اثربخش 27 2-8- نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری 27 2-9- آموزش و یادگیری هوش عاطفی در سازمان 29 2-10- هوش عاطفی ابزاری نوین در مدیریت بازار30 2-11- چارچوب قابلیت هوش عاطفی 31 2-11-1- قابلیت فردی 31 2-11-2- قابلیتهای اجتماعی 36 2-12- هوش هیجانی ، رهبری فضا و عملکرد سازمانی 40 2-13- خوشه مدیریت بر خود ـ کنترل حالت درونی ـ تکانه ها و منابع 42 2-13-1- خوشه آگاهی اجتماعی 43 2-13-2- خوشه مدیریت روابط 44 2-14- هوش عاطفی و پیشرفت شغلی 44 2-15- چگونگی استفاده از هوش عاطفی در انتخاب شغل و ارتقای شغلی 48 2-15-1- مرحله اول : توصیف شغل 48 2-15-2- مرحله دوم: انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی 49 2-15-3- مرحله سوم: ارزشیابی و معرفی افراد شایسته 49 2-16- هوش عاطفی و آموزش 49 2-16-1- روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی 51 2-17- هوش عاطفی و اصلاح مدیریت 51 2-18- تعلیم و آموزش هوش عاطفی 51 2-19- روش صحیح آموزش هوش عاطفی 54 2-19-1- جلب توجه مدیران 54 2-19-2- آماده نمودن و جمع بندی اهداف برنامه 56 2-20- رشد و توسعه هوش عاطفی 56 2-21- آیا هوش عاطفی در انجام وظیفه شغلی تاثیر دارد؟ 58 2-22- پیشینه پژوهش 58 2-23- مفهوم بهره وری 61 2-23-1- تعریف بهره وری 61 2-23-2- بهره وری 64 2-23-3- محاسن بهره وری 65 2-23-4- كیفیت بهره وری 66 2-23-5- عوامل موثر در بهبود بهره وری 68 2-23-6- عوامل داخلی موثر بر بهره وری موسسات 69 2-23-7- عوامل خارجی موثر بر بهره وری سازمان 69 2-23-8- عوامل بهره وری كلان 70 2-23-9- بهره وری و اهمیت آن در سازمانهای دولتی 71 2-23-9-1- علل پایین بودن سطح بهره وری در سازمانهای دولتی 72 2-23-9-2- عوامل درون سازمانی اصلی 73 2-23-10- جایگاه نظام مشارکت در بهره وری سازمانی 74 2-23-11- فلسفه مشارکت در سازمان 76 2-23-12- معیارهای ارزیابی جامعیت نظام مشارکت 77 2-23-13- نظام مشارکت و انواع آن 78 2-23-13-1- موانع فراروی مشارکت 79 2-23-13-2- برنامه های مشارکت 79 2-23-13-3- مشارکت کارکنان از طریق نظام پیشنهادها80 2-23-13-4- مکانیسم اجرایی نظام پیشنهادها81 2-23-13-5- ساختار نظام پیشنهادها81 2-23-13-6- رشد پایین بهره وری و فروپاشی اخلاق سازمانی 83 2-23-14- بهره وری محصول فرهنگ سازمان 84 2-23-15- ضرورت انسان های بهره ور88 2-23-16- قوانین ضد بهره وری 88 2-23-17- عوامل اقتصادی موثر در رشد بهره وری 89 2-23-18- انواع مهم برنامه های بهبود بهره وری 90 2-23-18-1- برنامه های آموزش عملی 90 2-23-18-2- مدیریت از طریق تجزیه و تحلیل ارزش 90 2-23-18-3- تجزیه و تحلیل هزینه ـ فایده90 2-23-18-4- بودجه بندی بر اساس صفر 91 2-23-19- كیفیت بهره وری 92 2-23-19-1- دوایر كیفیت 92 2-23-19-2- آموزش بهره وری 92 2-23-19-3- سازماندهی كار92 2-23-19-4- زمان كار92 2-23-20- مدلهای رشد بهره وری 92 2-23-21- چند عامل اثر گذار بر بهره وری 93 2-23-22- اجزاء متشكل بهره وری و اندازه گیری آنها93 2-23-22-1- بهره وری عامل سرمایه 93 2-23-22-2- بهره وری عامل كار93 2-23-22-3- بهره وری مواد واسطه 94 2-23-22-4- مدیریت 94 2-23-22-5- نیروی انسانی 94 2-23-22-6- منابع طبیعی 94 2-23-23-ساختار اساسی افزایش بهره وری 94 2-23-24- سطوح بهره وری 95 2-23-25- بهره وری كل عوامل تولید 95 2-23-26- راههای ارتقای بهره وری نیروی كار96 2-24- شرایط انسانی و روانی 97 2-24-1- شرایط انسانی 97 2-24-2- كیفیت نیروی كار97 2-24-3- نحوه روابط انسانی 98 2-24-4- سیستم پرداختها98 2-24-5- شرایط روانی 98 2-25- مفاهیم اندازه گیری بهره وری در خدمات عمومی 99 2-26- سطح بهره وری 100 2-27- دو دیدگاه بررسی بهره وری 101 2-27-1- بهره وری عملیاتی… بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش 101 2-27-2- بهره وری مبتنی بر دانش و فرهنگ 101 2-27-3- عامل بودن 102 2-27-4- هدفمندی 102 2-27-5- ذهن و تفکر مثبت 102 2-28- بهره وری و اهمیت آن در سازمانهای دولتی 103 2-29- عوامل درون سازمانی مکمل و موثر در بهره وری 103 2-30- عوامل برون سازمان موثر در بهره وری 106 2-31- تعریف کیفیت کار108 2-32- اندازه گیری بهره وری 109 2-33- مشکلات بهره وری در ایران 109 2-34- علل کاهش بهره وری 110 2-35- تشخیص مشکلات بهره وری 110 2-36- سهم علوم رفتاری در بهبود بهره وری 111 2-36-1- کیفیت حیات شغلی 111 2-36-2- ویژگیهای برنامه کیفیت حیات شغلی 112 2-37- راهبرد جامع برای بهبود بهره وری 112 2-37-1- احساس تعهد نسبت به سازمان 113 2-37-2- راهبردهای عملی برای افزایش بهره وری منابع انسانی 113 2-37-3- نقش مدیریت در بهره وری 116 2-37-4- اقدامات مدیریتی اثربخش 116 2-37-5- برخی تله های بهبود بهره وری 116 2-37-6- کمکها برای بهبود بهره وری 117 2-37-7- کمکهای تکنولوژیک 117 2-37-8- کمکهای عملیاتی 117 2-37-9- بهبود بهره وری از طریق برنامه ریزی اثربخش 117 2-37-10- ویژگیهای یک برنامه بهره ور118 2-37-11- سازمان بهره ور118 2-37-12- افزایش بهره وری از طریق کارکنان 120 2-37-13- تامین منابع انسانی در خدمت بهره وری افزونتر 120 2-37-14- طراحی مسیرهای ترقی بهره ور121 2-37-15- به کار گماری سازنده121 2-37-16- ویژگیهای یک انتصاب ثمربخش 121 2-37-17- فنون مدیریتی برای ارتقاء بهره وری انتصابهای شغلی 122 2-37-18- تله های متعارف در به کارگیری کارکنان 122 2-37-19- ارزیابی عملکرد فردی 123 2-37-20- برخی رهنمودهای مفید برای ارزیابی 123 2-37-21- برخی از مشکلات نظامهای ارزیابی 124 2-37-22- غنی سازی شغل 124 2-37-23- مشکلات غنی سازی شغل 124 2-38- عوامل انگیزش 125 2-38-1- حقوق و مزایا125 2-38-2- مزایای جنبی کارکنان 126 2-38-3- مدیریت 127 2-38-3-1- اقدامات مدیریتی مهم 127 2-38-3-2- فنون رهبری 127 2-38-4- رهبری در مدیریت 128 2-38-5- ویژگیهای یک رهبر سازمانی برجسته 128 2-38-6- سرپرستی کارکنان 128 2-38-7- رهبری فرایند طراحی 129 2-38-8- ایجاد فضای روانی مناسب 130 2-38-9- فنون مدیریتی برای تقویت انگیزش 130 2-39- سیستمهای نظارت 130 2-39-1- فنون نظارت کارآمد 131 2-39-2- بهبود بهره وری از طریق نظارت 131 2-39-3- تله های معمول در راه سیستمهای نظارت 131 2-39-4- کاهش هزینه 132 2-39-5- کاهش هزینه در عملیات روزانه 132 2-39-6- کاهش هزینه از طریق طراحی با هدف تولید پذیر بودن 133 2-39-7- کنترل پیمانکار فرعی و تامین کننده133 2-40- سنجش بهره وری تحقیق و توسعه 133 2-40-1- فنون برآورد 134 2-40-2- مشارکت مدیریت در برآورد 134 2-41- سیمای سازمان بهره ور135 2-41-1- سیر تحول تاریخی بهره وری 137 2-41-2- بهره وری و تعالی سازمانی 137 2-41-3- مدیریت و بهره وری 139 2-41-4- تجدید ساختار سازمانی 139 2-41-5- سازمان شبدری 140 2-41-6- سازمان سه آی 140 2-41-7- ساختارهای جهانی 140 2-41-8- ساختارهای شبکه ای 141 2-41-9- تجدید ساختار سازمانی بهره وری 141 2-41-10- مقاصد و اهمیت کیفیت زندگی کاری و بهره وری 142 2-41-11- برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری 146 2-41-12- ارتباط با کارکنان: بررسیهای سازمانی 146 2-41-13- برنامه های بهبود بهره وری 147 2-41-14- طراحی دفاتر کار148 2-41-15- بهبود بهره وری ـ روش مدیریت فراگیر 149 2-42- تحقیقات انجام شده149 2-42-1- تحقیقات داخلی 149 2-42-2- تحقیقات خارجی 149 2-43- رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری فردی و سازمانی 150 فصل سوم: روش پژوهش 3-1- مقدمه 152 3-2- روش پژوهش 152 3-3- جامعه آماری 152 3-4- حجم نمونه و نمونه گیری 152 3-5- ابزار پژوهش 152 3-6- روایی و پایایی پرسشنامه هوش عاطفی 154 3-7- روایی و پایایی و پرسشنامه های بهره وری فردی و سازمانی 154 3-8- تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی 154 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه 156 4-2- آمار توصیفی 156 4-3- آمار استنباطی 186 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- بحث 194 5-2- نتیجه گیری 194 5-3- محدودیت ها196 5-4- پیشنهادات کاربردی 196 5-5- پژوهش آتی 197 فهرست منابع و مآخذ 198 پیوست ها پرسشنامه هوش عاطفی 200 پرسشنامه بهره وری سازمانی 202 پرسشنامه بهره وری فردی 204 چکیده لاتین 206 فهرست جداول … بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش