بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فهرست مطالب: فصل اول: كلیات پژوهش . 1 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله2 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش3 1-4- اهداف پژوهش4 1-4-1- هدف اصلی4 1-4-2- اهداف جزئی4 1-5- فرضیات پژوهش4 1-5-1- فرضیه اصلی4 1-5-2- فرضیات فرعی4 1-6- سوالات پژوهش5 1-6-1- سوال اصلی5 1-6-2- سوالات فرعی5 1-7- قلمرو پژوهش: 5 1-7-1- قلمرو موضوعی: 5 1-7-2- قلمرو زمانی: 5 1-7-3- قلمرو مكانی: 5 1-8- متغیرهای پژوهش5 فصل دوم: ادبیـات پژوهــش . 7 2-1- ادبیات و پیشینه پژوهش8 2-2- ادبیات نظری پژوهش9 2-3- نقش ورزش بر پیشرفت تحصیلی9 2-4- نقش مهم ورزش در درس خواندن11 2-5- اثر ورزش بر فعالیت مغزی11 2-5-1- چگونگی تاثیر ورزش در تقویت مغز 12 2-5-2- تاثیر ورزش بر بهبود افسردگی : 12 2-5-3- فعالیت مغز 12 2-5-4- روش صحیح ورزش کردن برای تقویت مغز 13 2-6- نقش مهم ورزش در درس خواندن 14 2-6-1- نقش ورزش مدارس در شکوفایی ورزش کشور 14 2-7- ورزش و انگیزه تحصیلی 17 2-8- شباهت های ورزش و مطالعه 18 2-9- نقش ورزش در حوزه مطالعات 18 2-10- تعریف ورزش و تندرستی 20 2-10-1- چکیده ای از تاریخچه پیوند تن و روان20 2-10-2- تأثیر ورزش در اجتماعی شدن 21 2-10-3- تأثیر ورزش در شخصیت 22 2-10-4- تأثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران 23 2-10-5- تأثیر ورزش در کاهش افسردگی 24 2-10-6- تأثیر ورزش در کاهش اضطراب 25 2-10-7- نقش ورزش در پُر کردن اوقات فراغت 25 2-10-8- تأثیر ورزش بر فرهنگ27 2-10-9- تأثیر ورزش بر حافظه 27 2-10-10- کسب اعتماد به نفس در اثر رشد و تکامل بدنی 28 2-10-11- تأثیر ورزش در کسب روحیه مقاوم در برابر مشکلات 28 2-10-12- ورزش و داشتن روحیه ای با نشاط: 29 2-10-13- شکوفا شدن استعدادهای نهفته با ورزش: 29 2-10-14- تأثیر فرهنگ در ورزش31 2-10-15- ورزش به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر رشد اجتماعی32 2-10-16- ورزش و رشد رفتار ضد اجتماعی33 2-10-17- نقش مربی33 2-10-18- رویکرد روان پویشی رشد شخصیت34 2-10-19- کاربرد های تئوری زیگموند فروید34 2-10-20- انگیزش ناخودآگاه و سود ثانویه34 2-10-21- تصعید34 2-10-22- رشد روانی- جنسی35 2-11- پیشینه عملی تحقیق35 2-12- خلاصه فصل43 فصل سوم: روش پژوهش . 45 3-1- مقدمه46 3-2- روش پژوهش46 3-3- روش اجرای تحقیق46 3-4- جامعه آماری47 3-5- حجم نمونه و نمونه گیری47 3-6- نحوه گردآوری داده ها47 3-7- ابزار پژوهش48 3-8- روش گردآوری داده ها48 3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها49 3-10- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش50 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها51 4-1- آمار توصیفی و استنباطی52 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 59 5-1- مقدمه60 5-2- خلاصه یافته ها60 5-3- بحث و نتیجه گیری61 5-4- مقایسه نتایج این پژوهش با تحقیقات مشابه62 5-5- پیشنهادها63 5-6- محدودیت ها64 5-7- جمع بندی64 منابع و مآخذ 65 منابع فارسی66 منابع لاتین66 پیوســــــت ها67 پرسشنامه68 تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …