بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی  فهرست مطالب : فصل اول – كلیات و تعاریف مقدمه 1-1 بیان مسئله 1-2 هدف های تحقیق 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق 1-4-1 سوالات تحقیق 1-4-2 فرضیه های تحقیق 1-5 روش تحقیق 1-6 قلمرو تحقیق 1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق 1-8 تعریف مفاهیم 1-8-1 عناوین مرتبط به واژه زندان *فصل دوم – تاریخچه، طبقه بندی ، انواع و مشروعیت زندان 2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران 2-1-1 تاریخچه زندان در اسلام 2-1-2 تاریخچه زندان در ایران 2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف 2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام 2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران 2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران 2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان 2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی 2-3 انواع و مدت حبس 2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع) 2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی 2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن 2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه 2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین 2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن 2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس 2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران 2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر 2-4 مشروعیت حبس در اسلام ، حقوق در منابع فقه 2-4-1 مبانی فقهی حبس 2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت 2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه 2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم 2-4-4-1 آیه اول 2-4-4-2 آیه دوم 2-4-4-3 آیه سوم 2-4-4-4 آیه چهارم 2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت 2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع 2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل 2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی 2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع) 2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع) فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی 3-1 جایگاه زندان در اسلام 3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است 3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام 3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری 3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی 3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس 3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی 3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها 3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی 3-4 جایگاه های زندان در حقوق 3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران 3-4-2 اهداف کلی مجازات 3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی 3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان 3-2-2 آسیب پذیری حبس 3-2-3 ضرر و زیان های زندان 3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان 3-3-1 جایگاه حبس در اسلام 3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام 3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان 3-4 کارکردها و پیامدهای زندان 3-4-1 کارکردهای زندان 3-4-2 پیامدهای زندان 3-4-3 محاسن و معایب حبس 3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس 3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس 3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس 3-6 جایگزین های حبس 3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن فصل چهارم : احکام موارد زندان 4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق 4-1-1 حکم زندان در اسلام 4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان ( مذاهب اسلامی ) 4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر 4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان 4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم 4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم 4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان 4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه 4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه 4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی 4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه 4-2-4 حبس متهم 4-2-4-1 متهم به دزدی 4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود 4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود 4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال 4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام 4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی 4-3-1-1 حبس باغی 4-2-1-2 حبس راهزنان 4-3-1-3 حبس اسیر 4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس 4-3-2-1 متهم به قتل 4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند 4-3-2-3 آمر به قتل 4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا 4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد 4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد 4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط 4-3-2-8 حبس قاتل فراری 4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول 4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد 4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین 4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی 4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش 4-3-3-3 حبس زن مرتد 4-3-3-4 حبس ایلا کننده 4-3-3-5 حبس مظاهر 4-3-3-6 حبس برای اقدام حد 4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال 4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین 4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت 4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار 4-3-4-4 حبس ناقب 4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم 4-3-4-6 مفلس 4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین 4-3-4-8 حبس راهن 4-3-4-9 حبس تارک نفقه 4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به 4-3-4-11 حبس نباش 4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس 4-3-4-13 حبس کفیل 4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه 4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند 4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود 4-3-5 زندان در شهادت 4-3-5-1 حبس شهود 4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو 4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها 4-3-7 حبس زننده برده خویش 4-3-8 حبس مردم آزار 4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات 4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف 4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس 4-3-12 حبس برای توبه از گناه 4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام) 4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده 4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان 4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش 4-3-17 حبس بنده فراری فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی 5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات 5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام 5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه 5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته 5-2-2 حقوق عمومی زندانیان 5-3 مصادیق حقوق زندانی 5-3-1 آزادی انجام معامله 5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق 5-3-3 آزادی شهادت 5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن 5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف 5-3-6 آزادی در ورزش 5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی 5-3-8 حق ملاقات با خانواده 5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم 5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی 5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب 5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی 5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی 5-3-14 حق زنان در زندان 5-3-15 بازرسی وضع زندانیان 5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان 5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد 5-3-18 حق برخورداری از وکیل 5-3-19 منع مطلق شکنجه 5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم 5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط 5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات 5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی 5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن 5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی 5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی 5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه 5-3-27 حق رفاه زندانی 5-3-28 حق نفقه زندانی 5-3-29 حق تعجیل در محاکمه 5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او 5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان 5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان 5-3-33 فوت زندان 5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان 5-5 مخارج و مسکن زندانیان 5-5-1 مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق 5-5-2 هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت 5-5-3 کفالت خانواده زندانی 5-6 ملاقات با زندانی 5-6-1 ملاقات از دیدگاه امام علی(ع) 5-6-2 حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان 5-6-3 انواع ملاقات در زندان 5-6-4 ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی 5-7 مرخصی رفتن زندانیان 5-7-1 دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان 5-7-2 انواع مرخصی زندان 5-7-3 مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران 5-8 کار و اشتغال در زندان 5-8-1 کار از دیدگاه امام جعفرصادق (ع) 5-8-2 حق اشتغال برای زندانی 5-8-3 کاریابی جهت زندانیان 5-8-4 ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان 5-8-5 نکات لازم جهت اشتغال در زندان 5-8-6 انواع اشتغال در زندان 5-8-7 مراحل اشتغال به کار زندانی 5-9 ارتباط زندانی با خارج از زندان 5-10 عفو و بخشندگی در زندان 5-10-1 عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه) 5-10-2 اقتصاد عفو و بخشندگی 5-10-3 عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی 5-11 آینده زندانی 5-12 آزادی از زندان نتیجه گیری منابع فارسی منابع عربی منابع انگلیسی مجلات قوانین پایان نامه