بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران فهرست مطالب : مقدمه : بحث و بررسی 2ـ ركن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی الف ) رفتار مجرمانه یك ) رفتار مجرمانه اختلاس دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی اهمال و تفریط منجر به تضییع مال مصرف غیر مجاز یک) شرط تسلیم قبلی مال دو ) تعلق مال به دولت ج ) نتیجه مجرمانه د) وصف و خصوصیت مرتكب یك ) مفهوم مستخدم دولت دو ) مفهوم شخص در حكم مستخدم دولت )ركن معنوی الف ) ركن معنوی اختلاس ب ) ركن معنوی تصرف غیر قانونی نتیجه گیری منابع