بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها و تعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی)

بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها و تعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی)

بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها و تعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی) فهرست مطالب : چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1مقدمه4 2-1 تاریخچه مطالعاتی . 4 3-1بیان مساله 5 4-1 پرسش های تحقیق . 7 5-1فرضیات تحقیق . 7 6-1 اهداف تحقیق . 8 7-1 اهمیت انجام تحقیق . 8 8-1 حدود مطالعاتی . 9 1-8-1 قلمرو زمانی تحقیق . 9 2-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق . 9 9-1تعاریف واژه ها 9 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه12 2-2 بخش اول :تاریخچه و مفاهیم برون سپاری و مزایا و معایب آن . 13 1-2-2 تاریچه برون سپاری . 13 2-2-2 تعریف برون سپاری :15 3-2-2 مفهوم برون سپاری :15 4-2-2 مزایای برون سپاری . 16 5-2-2 معایب برون سپاری . 17 6-2-2 برای برون سپاری چه اقداماتی لازم است ؟18 7-2-2 چرا برون‌ سپاری ؟20 8-2-2 چه نوع فعالیت هایی را می توان برون سپاری کرد؟ 20 9-2-2 عوامل موثر بر موفقیت روابط برون سپاری . 22 10-2-2 برون‌ سپاری‌ های موفق . 24 11-2-2 مراحل 10 گانه گارتنر جهت موفقیت در برون سپاری . 25 3-2 بخش دوم : شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و میزان فعالیتهای آن و فعالیتهای که قابل برون سپاری هستند . 25 1-3-2 تاریخچه صنعت آب در ایران . 25 2-3-2 تاریخچه شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی . 27 3-3-2 موضوع و هدف شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی . 28 4-3-2 مرکز شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی . 28 5-3-2 چه خدماتی را باید برون‌ سپاری كرد؟29 6-3-2 فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب که قابل برون سپاری هستند . 29 4- 2 بخش سوم: بررسی بهای تمام شده خدمات شرکت آب و فاضلاب و اجزای آن . 30 1-4-2 حسابداری بهای تمام شده :30 2-4-2 کاربرد حسابداری بهای تمام شده :31 3-4-2 تعریف بهای تمام شده کالاو خدمات . . 31 4-4-2 عوامل بهای تمام شده :32 5-4-2 هدف و کاربرد بهای تمام شده 33 6-4-2 بهای تمام شده خدمات در صنعت آب و فاضلاب . . 34 1-6-4-2 تعریف بهای تمام شده آب شرب . . 34 2-6-4-2 تعریف بهای تمام شده خدمات دفع فاضلاب . . 35 3-6-4-2 هزینه های فرایندی تولید آب شرب . . 35 4-6-4-2 هزینه های فرایندی خدمات دفع فاضلاب . . 36 5-6-4-2 هزینه های غیر فرایندی بهای تمام شده آب و خدمات دفع فاضلاب . . 37 5-2بخش چهارم – بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها و تعیین سهم اجزای تشکیل دهنده آن . 37 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه41 ۳-۲روش تحقیق . 41 3-3 مدل تحلیلی تحقیق . 42 4-3 جامعه آماری . 43 5-3 نمونه و تعیین حجم نمونه43 6-3 روش گرد آوری داده ها 43 7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها44 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4مقدمه‏47 2-4 تجزیه و تحلیل داده ها47 3-4 نتایج آزمون آماری ویل کاکسون . 49 1-3-4فرضیه اول:49 2-3-4فرضیه دوم:50 3-3-4فرضیه سوم:52 4-3-4 فرضیه اصلی :53 فصل پنجم: نتیجه‌ گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه57 2-5 خلاصه یافته های تحقیق . 58 1-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی اول . 58 2-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی دوم 58 3-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی سوم59 4-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه اصلی . 59 3-5 نتیجه گیری . 59 4-5 پیشنهادها 60 1-4-5 ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق . 60 2-4-5 ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی . 61 5-5 محدودیت های تحقیق . 61 پیوستها خروجی نرم افزار . 63 منابع و ماخذ منابع فارسی :66 منابع لاتین :67 چکیده لاتین . 68 … فهرست جداول