بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدّین طوسی

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدّین طوسی

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدّین طوسی   فهرست مطالب: چکیده فصل اول: کلیات مقدمه 2 بیان مسئله 3 اهداف تحقیق 5 روش تحقیق 5 روش گردآوری اطلاعات 5 ابزار گردآوری اطلاعات 6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6 چارچوب نظری تحقیق 6 سوالات اساسی تحقیق 6 فرضیه های تحقیق 7 فصل دوم مباحث نظری بخش اول: بررسی سیر تاریخی مفهوم عدالت 9 مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان یونان باستان 10 مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان دوره وسطی 14 مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان 15 عدل درقرآن 20 بخش دوم: پیشنه تحقیق 22 فصل سوم بخش اول: نگاهی کوتاه به زندگی علمی ، سیاسی و فرهنگی 26 نظام رهبری 32 بخش دوم: عصر و زندگی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی 34 فصل چهارم بخش اول: تعاریف فارابی از عدالت 41 بخش دوم: تعاریف عدالت و مقام آن در فلسفه سیاسی خواجه نصیر 48 بخش سوم: تفاوت ها و شباهت های مفهوم عدالت از دیدگاه این دو فیلسوف 59  بخش چهارم: فضیلت از دیدگاه فارابی چیست؟ 66 اقسام فضائل 68 بخش پنجم: مراتب عدل 75 اهمیت عدل در بقاء نوع بشری 77 فصل پنجم نتیجه گیری 80 پیشنهادات 91 منابع و مآخذ 92 … دانلود مقاله بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدّین طوسی