بررسی تغییرات کاربری اراضی نوار ساحلی نور و رویان با استفاده از GIS

بررسی تغییرات کاربری اراضی نوار ساحلی نور و رویان با استفاده از GIS

بررسی تغییرات کاربری اراضی نوار ساحلی نور و رویان با استفاده ازGIS  فهرست مطالب: مقدمه روش تحقیق منطقه مورد مطالعه شکل1: نقشه کاربری اراضی ساحلی شهر نور سال 73 شکل2: نقشه کاربری ساحلی شهر نور سال 85 شکل3: نمودار مقایسه تغییرات کاربری اراضی ساحلی دو دو دوره زمانی 73 و 85 شکل 4: نقشه کاربری اراضی ساحلی شهر رویان سال 82 شکل5: نقشه کاربری اراضی ساحلی شهر رویان سال 89 شکل6: نمودار مقایسه تغییرات کاربری اراضی ساحلی در دو دوره زمانی 82 و 89 نتایج جدول 1: مساحت و درصد کاربری های شهر نور جدول 2: مساحت و درصد کاربری های شهر رویان بحث و نتیجه گیری منابع … بررسی تغییرات کاربری اراضی نوار ساحلی نور و رویان با استفاده از GIS