بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بررسی جاذبه های توریستی کلیبر و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر فهرست مطالب: مقدمه 1 فصل اول : کلیات (1-1)- عنوان پژوهش 4 (1-2)- بیان مسئله 4 (1-3)- اهمیت و ضرورت تحقیق 6 (1-4)- اهداف پژوهش 7 فصل دوم : چارچوب نظری و مفاهیم کلیدی (2-1)- تعریف مفاهیم 9 (2-1-1)- تعریف لغوی جاذبه 9 (2-1-2)- تعریف لغوی موانع 9 (2-1-3)- تعریف لغوی جهانگرد (توریست) 10 (2-1-4)- تعریف جهانگرد دیدگاه های مختلف 11 (2-2-1)- تعریف لغوی جهانگردی 12 (2-2-2)- تعریف جهانگردی از دیدگاه های مختلف 12 (2-2-3)- تعریف انواع مختلف جهانگردی 13 (2-2-4)- اشکال عمده جهانگردی 14 (2-2-5)- انواع مسافرت 15 (2-2-6)- انواع کلی جهانگردی 16 (2-3)- آثار فرهنگی و اجتماعی جهانگردی 17 (2-4)-چهارچوب تئوریکی پژوهش 23 (2-4-1)- فرضیه های پژوهش 26 (2-4-3)- تعاریف واژه ها و اصطلاحات 27 مدل تحلیلی پژوهش 27 (2-5)- پیشینه تحقیق 30 (2-5-1)- پیشینه تاریخی صنعت توریسم 30 (2-5-2)- عهد باستان 30 (2-5-3)- قرون وسطی 31 (2-5-4)- رنسانس 32 (2-5-6)-انقلاب صنعتی 32 (2-5-7)- جهانگردی در زمان کنونی 33 (2-5-8)- تاریخچه جهانگردی در ایران 34 (2-5-9)- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 36 )2-5-10)- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 49 (2-6)- توریسم و جهانی شدن 59 (2-6-1)- ویژگیهای جهانی شدن 61 (2-6-2)- عوامل مؤثر بر جهانی شدن 62 (2-6-3)- پیامدها وابزارهای جهانی شدن 62 (2-6-4)- ابعاد جهانی شدن 63 (2-6-5)-واژه گردشگری الکترونیکی 64 (2-7)- مفهوم جامعه شناسی جهانگردی 67 (2-7-1)- شیوه های شناخت جهانگردی 69 (2-7-2)- شناخت چند رشته ای جهانگردی 73 (2-8)- سیاست گزاری و برنامه ریزی گردشگری 73 (2-8-1)- تعیین استراتژیکی و سیاستهای گردشگری 73 (2-8-2)- سیاستگزاری 75 (2-8-3)- برنامه ریزی 78 (2-8-4)- اهمیت برنامه ریزی جهانگردی 81 (2-8-5)- مدیریت 84 فصل سوم : بررسی وضعیت جغرافیایی ، تاریخی ، سیاسی ، فرهنگی و جاذبه های توریستی شهرستان کلیبر (3-1) – موقعیت جغرافیایی شهرستان کلیبر 87 (3-2)- بررسی پیشینه تاریخی شهرستان کلیبر 87 (3-3)-بخش اول : جاذبه های طبیعی شهرستان کلیبر 90 (3-3-1)- آب و هوا 90 (3-3-2) – ناهمواریها 91 (3-3-3)- رودها 91 (3-3-4)- رودخانه ارس 91 (3-3-5)- کلیبرچای 92 (3-3-6)- ایلنگه چای 92 (3-4)-جنگلها و مراتع شهرستان کلیبر 92 (3-4-1)- منطقه حفاظت شده ارسباران 93 (3-4-2)- آب های معدنی 94 (3-4-3)- مخازن و معادن زیرزمینی 95 (3-5)-بخش دوم : جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهرستان کلیبر 95 قلعه های تاریخی 96 (3-5-1)- قلعه بابک 96 (3-5-2)-قلعه آوارسین 97 (3-5-3)- قلعه پیغام 98 (3-5-4)- قلغه اغی 98 (3-5-5)- قلعه قلعه کندی 98 (3-6)- برجهای تاریخی شهرستان کلیبر 99 (3-6-1)- برج کلیبر 99 (3-6-2)- برج خانباغی 99 (3-6-4)- برج قارلوجا 99 (3-7)- اماکن مقدّس و مذهبی 100 (3-7-1)- بقعه شاه قاسم 100 (3-7-2)- بقعه شاه حیدر 100 (3-7-3)- بقعه شیخ محمد انصاری 100 (3-9)- قصرهای (کانتور) تاریخی 100 (3-9-1)-قصر آینالو 100 (3-9-2)- کانتور وینق 100 (3-10)- پلهای تاریخی 101 (3-10-1)- پلهای تاریخی خدآفرین 101 (3-11)- گورستان اسکو 101 (3-11-1)- مسجد کلاسور 102 (3-11-2)- مسجد جامع کلیبر 103 (3-11-3 )- حمام خزنه کلیبر 103 (3-12)- مکانهای ورزشی 103 (3-12-1)- مکان سوارکار قرقیه 103 (3-12-2)- کوهستان بذ (کوهنوردی) 104 (3-13)- صنایع دستی 104 (3-13-1)-قالیبافی 105 (3-13-2)- گلیم و جاجیم بافی 105 (3-13-3)- فرشبافی 105 (3-13-4)- خورجین 105 (3-13-5)- ورنی بافی 106 فصل چهارم : روش تحقیق (4-1)- نوع روش تحقیق 108 (4-2)- ابزار جمع آوری داده ها 108 (4-3)- نحوه استخراج داده ها 109 (4-4)- اعتبار و روایی تحقیق 109 (4-5)- شیوه های تجزیه و تحلیل 111 (4-5)- نمونه گیری 111 (4-6)- واحد آماری 112 (4-7)- محدودیتهای تحقیق 112 فصل پنجم : یافته های پژوهش و تحلیل اطلاعات (5-1)- آمار توصیفی 115 (5-2)- آمار تحلیلی 184 فصل ششم: نتیجه گیری (6-1)- خلاصه تحقیق 227 (6-2)-نتیجه گیرى 228 (6-3)-ارائه پیشنهادات 229 (6-4)- منابع و ماخذ 233 (6-5)- فهرست پایان نامه ها 239 (6-6)- ضمایم 197 بررسی برخی ازعوامل موثر بر عدم جذب جهانگردان به كشور