بررسی رابطه اشتغال مادران با شیوه های تربیتی فرزندان

بررسی رابطه اشتغال مادران با شیوه های تربیتی فرزندان

بررسی رابطه اشتغال مادران با شیوه های تربیتی فرزندان

فهرست مقاله: فصل اول : کلیات پژوهش 1 – 1 -مقدمه 2 1- 2- بیان مسئله 4 1 – 3 – اهمیت و ضرورت تحقیق 5 1 – 4 – تاریخچه ورود زنان به بازار کار7 1- 5- تاریخچهاشتغالزناندرایران 9 1- 6 – اهداف پژوهش 12 1 – 6 – 1 – هدف کلی 12 1 – 6 – 2 – اهداف جزئی :12 فصل دوم : ادبیات تحقیق 2- 1 – بخش اول ) اشتغال زنان 15 2-1-1- مقدمه 15 2-1-2- تعریف خانواده 16 2-1-3- خاستگاه خانواده :17 2-1-4- انواع خانواده 17 2-1-5- تقسیم بندی لوپله از خانواده :18 2-1-6- کارکردهای خانواده :19 2-1-7- تعریف اشتغال :19 2-1-8- اشتغال در زنان 20 2-1-9- عوامل مؤثر بر اشتغال زنان 21 2-1-9-1- قوانین حمایتی 21 2-1-9-2- طرز تلقی در رفتار مدیریت 21 2-1-9-3- غیبت 22 2-1-9-4- جابه جایی زنان 22 2-1-10- اشتغال و نقش های مختلف زنان 23 2-1-10-1- اشتغال و نقش فرزند پروری 23 2-1-10-2- اشتغال و نقش تربیتی زن 23 2-1-10-3- اشتغال و نقش خانوادگی زنان 24 2-1-10-4- اشتغال زنان و نقش همسر 24 2-1-10-5- اشتغال و کار خانگی زنان 25 2-1-10-6- اشتغال و توسعه اجتماعی و عوامل موثر بر آن 25 2-1-10- 7- اشتغال و نقش فرزندآوری زنان 26 2-1-11- زن و تناقض نمای خانواده و اشتغال 26 2-1-12- تأثیر اشتغال زنان 27 2-1-12-1- پیامد اقتصادی 28 2-1-12-2- پیامدهای خانوادگی- روانی 28 2-1-12-3- تأثیرات آموزشی 29 2-1-13- نگرش های مختلف نسبت به اشتغال زنان 30 2-1-13-1 موافقان اشتغال زنان 30 2-1-13-2- مخالفان اشتغال زنان 31 2-1-13-3- موافقان مشروط اشتغال زنان 32 2-1-14- نظریات و دیدگاه های مختلف نسبت به اشتغال زنان 32 2-1 – 14- 1- نظریات اقتصادی 32 2- 1 – 14- 1-1- نظریه نئوکلاسیک 32 2 -1- 14-1-2- نظریه تجزیه شدن در بازار کار 33 2- 1 –14-2- نظریات جامعه شناختی 34 2 – 1 – 14-2-1- نظریه نوسازی 34 2- 1 – 14-2 -2- نظریه های جنسیتی 34 2- 1- 14- 2-3- نظریات مارکسیستی 35 2-1-14-2-4- رویکردهای کلاسیک :38 2-1-15- مکاتب فمینیستی و رویکرد آنان به اشتغال زنان 39 2-1-15-1- فمینیسم مارکسیستی 39 2-1-15-2- فمینیسم سوسیالیسم 40 2-1-15-3- فمینیسم های رادیکال و لیبرال 42 2-1-15-4- سرمایه داری و فمینیسم 43 2 – 1- 16 – مطالعات مربوط به اشتغال زنان 44 2-2- بخش دوم ) تربیت 49 2-2-1- تعریف تربیت 49 2-2-2- تعریف تربیت از دیدگاه های مختلف 49 2-2-3- مکاتب و دیدگاه های تربیتی 51 2-2-3-1- تعلیم و تربیت از دیدگاه زیست – محیطی 51 2-2-3-2- تربیت از بعد طبیعت گرایی- آرمانی« ژان ژاک روسو» 52 2-2- 3-3- تعلیم و تربیت از دیدگاه روان شناسی 54 2-2-3-4- تعلیم و تربیت از دیدگاه جامعه شناسی 55 2-2-4- فرزندپروری 56 2-2-4-1 تعریف فرزند پروری 56 2-2-4-2 شیوه های فرزند پروری 56 2-2-4-2-1 سبک فرزند پروری مقتدرانه ( اقناع گرایی )59 2-2-4-2-2- سبک فرزند پروری مستبدانه 61 2-2-4-2-3- سبک فرزند پروری بدون دخالت ( بی توجه، رها )63 2-2- 5- حالات روحی و رفتاری کودکان 66 2-2-5-1- خشونت در کودکان 66 2-2-5-1-1- عمده ویژگی هر کودک خشونت گرا 67 2-2-5-1-2- نظریات خشونت 68 2-2-5-1-2-1- نظریه محرومیت 68 2-2-5-1-2-2- نظریه فراگیری اجتماعی 68 2-2- 5-2- گوشه گیری در کودکان 72 2-2-5-2-1- تعاریف گوشه گیری 72 2-2-5-2-2- علایم و نشانه های گوشه گیری 73 2-2-5-2-3- علل گوشه گیری 75 2-2-5-3-احساس تنهایی درکودکان 76 2-2-5-3-1- عوامل تنهایی 77 2-2-5-3-2- پیامدهای تنهایی برای کودکان 77 2-2-5-3-3- نظریه های تنهایی 78 2-2-5-4- امنیت روحی و روانی 79 2-3- بخش سوم ) تأثیر اشتغال مادر بر تربیت فرزند 81 2-3-1- مفهوم مادری 81 2-3-2- نقش مادر در تربیت 82 2-3-3- رابطه مادر–کودک ( مبانی نظری روانشناسی )83 2-3-4- اشتغال مادر و تربیت فرزندان 85 2-3-5- تأثیر اشتغال بر روابط مادر و فرزند 86 2-3-6- تأثیر اشتغال مادران بر فرزندان در سال های پیش از مدرسه ( تأثیر مهد کودک بر نو باوگان )90 2-3-7- عوارض اشتغال مادر برای کودک 92 2-3-8- ناهنجاری های روانی – رفتاری فرزندان مادران شاغل 95 2-3-9-دیدگاه صاحبنظران در رابطه با شیوه های تربیتی فرزندان 99 فصل سوم : روش شناسی تحقیق 3-1-مقدمه 104 3 – 2 -متغییرهای تحقیق 105 3 -3-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم 105 3 – 4 – فرضیه های پژوهش 111 3 – 5 – روش تحقیق (روش اجرای تحقیق )112 3 – 6 -روش های جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق 113 3 – 7 – جامعه آماری تحقیق 115 3 – 8 – برآورد حجم نمونه تحقیق 116 3 – 9 -روش نمونه گیری تحقیق 116 3 – 10 – ابزارهای اندازه گیری تحقیق ( مشخصات پرسشنامه ها )116 3 – 11 – روایی ابزارهای اندازه گیری تحقیق 117 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه 120 4-2-بخش اول : آمار توصیفی 120 4-2-1- توصیف متغیرهای شناسایی بر اساس جدول و نمودار120 4-2-2- توصیف مفهوم و ابعاد بر اساس جداول و نمودار127 4-3- بخش دوم : آمار استنباطی 147 4-3-1- بررسی فرضیات پژوهش 147 4-3-2-رگرسیون 167 4-3-3- تحلیل مسیر 169 نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه 174 5-2- نتایج حاصل شده از میزان روایی هر یک از مفاهیم 175 5- 3- نتایج توصیف مفاهیم 176 5-4- نتایج تحلیلهای دو متغیره :177 5-5- نتایج تحلیلهای چند متغیره 178 5-6- توصیه ها و پیشنهادات 179 5- 7- محدودیت ها، مشکلات و موانع تحقیق 182 پیوست ها183 فهرست منابع :188 فهرست جداول جدول شماره ( 4-2-1) : توصیف پاسخگویان بر حسب جنس 120 جدول شماره ( 4-2-2-) : توصیف پاسخگویان بر حسب سن 121 جدول شماره( 4 -2 -3) : توصیف پاسخگویان برحسب کلاس 123 جدول شماره ( 4 -2- 4 ) : توصیف پاسخگویان بر حسب معدل 123 جدول شماره ( 4 – 2 -5 ) : توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده 124 جدول شماره ( 4-2-6) : توصیف پاسخگویان بر حسب اشتغال مادر125 جدول شماره ( 4 – 2 -7 ) : توزیع پاسخگویان بر حسب نوع شغل مادر125 جدول شماره ( 4-2-8 ) : توصیف پاسخگویان بر حسب سابقه شغلی مادر126 جدول شماره (4-2-9) : توصیف پاسخگویان بر حسب میزان ساعت کار مادر126 جدول شماره (4-2-10): توصیف شاخص های بعد امنیت 127 جدول شماره(4-2-11) توصیف بعد امنیت روانی 128 جدول شماره (4-2-12 ) : توصیف شاخص های بعد تنهایی 129 جدول شماره(4-2-13) : توصیف بعد تنهایی 130 جدول شماره (4-2-14 ) : توصیف شاخص های بعد انزوا طلبی 131 جدول شماره(4-2-15) : توصیف بعد انزوا طلبی 132 جدول شماره (4-2-16 ) : توصیف شاخص های بعد خشونت 134 جدول شماره(4-2-17) : توصیف بعد خشونت 135 جدول شماره (4-2-18) : توصیف مفهوم حالات و رفتار کودکان 136 جدول شماره (4-2-19) : توصیف ابعاد و مفهوم رفتار کودکان بر حسب مقیاس جدید 138 جدول شماره (4-2-20 ) : توصیف شاخص های مفهوم رها 139 جدول شماره(4-2-21) : توصیف مفهوم شیوه فرزند پروری رها 140 جدول شماره (4-2-22 ) : توصیف شاخص های مفهوم استبدادی 141 جدول شماره(4-2-23) : توصیف مفهوم شیوه فرزند پروری استبدادی 142 جدول شماره (4-2-24 ) : توصیف شاخص های مفهوم اقناعی 144 جدول شماره (4-2-25) : توصیف مفهوم شیوه فرزند پروری اقناعی 145 جدول شماره ( 4-3-1) رتبه احساس تنهایی بر حسب اشتغال مادر147 جدول شماره (4-3-2): آزمون S – K برای نورمال بودن متغیر تنهایی در جامعه مورد بررسی 148 جدول شماره (4-3-3) : آزمون Eta برای بررسی رابطه ی اشتغال مادر و تنهایی فرزند 148 جدول شماره (4-3-4): رتبه خشونت بر حسب اشتغال مادر149 جدول شماره (4-3-5 ): آزمون S – K برای نورمال بودن متغیرپرخاشگری در جامعه مورد بررسی 150 جدول شماره (4-3-6) : آزمون Eta برای بررسی رابطه ی اشتغال مادر و پرخاشگری فرزند 150 جدول شماره (4-3-7): رتبه امنیت روانی بر حسب شیوه تربیتی اقناع گرایی 151 جدول شماره (4-3-8 ): آزمون S – K برای نورمال بودن متغیرهای اقناع گرایی و امنیت روانی 152 جدول شماره (4-3-9) : آزمون پیرسون برای تعیین رابطه ی سبک فرزند پروری اقناعی و امنیت روانی فرزند 152 جدول شماره (4-3-10): رتبه انزواطلبی بر حسب شیوه تربیتی استبدادی 153 جدول شماره (4-3-11 ): آزمون S – K برای نورمال بودن متغیرهای استبداد گرایی و انزواطلبی فرزن 153 جدول شماره (4-3-12 ) : آزمون پیرسون برای تعیین رابطه ی سبک فرزند پروری استبدادی فرزند 154 جدول شماره ( 4-3-13) رتبه شیوه تربیتی رها بر حسب اشتغال مادر 154 جدول شماره (4-3-14 ): آزمون S – K برای نورمال بودن متغیر شیوه تربیتی سهل گیر در جامعه بررسی 155 جدول شماره (4-3-15) : آزمون Eta برای بررسی رابطه ی اشتغال مادر وشیوه تربیتی سهل گیر ( رها )155 جدول شماره (4-3-16 ) : رتبه فرزند پروری استبدادی بر حسب میزان ساعات کار مادر156 جدول شماره (4-3-17) : آزمون Etaبرای بررسی رابطه ی میزان ساعات کار مادر با شیوه تربیتی استبدادی 157 جدول شماره ( 4-3-18): رتبه امنیت روانی بر حسب اشتغال مادر157 جدول شماره (4-3-19) : آزمون Eta برای بررسی رابطه ی اشتغال مادر و امنیت روانی فرزند 158 جدول شماره (4-3-20) : رتبه خشونت بر حسب شیوه تربیتی استبدادی 158 جدول شماره (4-3-21) : آزمون پیرسون برای تعیین سبک فرزند پروری استبداد گرایی با خشونت فرزند 159 جدول شماره (4-3-22) : میزان فراوانی گویه های جنس و بی ادبی نسبت به والدین 159 جدول شماره (4-3-23 ): آماره خی دو برای تعیین رابطه بین جنس و بی ادبی نسبت به والدین 160 جدول شماره ( 4-3-24 ): رتبه احساس تنهایی فرزند بر حسب شیوه تربیتی رها160 جدول شماره (4-3-25) : آزمون پیرسون برای تعیین رابطه ی سبک فرزند پروری احساس تنهایی فرزند 161 جدول شماره ( 4-3-26) : میزان فراوانی گویه های اشتغال مادر و تحکمی برخورد کردن والدین با فرزندان 161 جدول شماره (4-3-27) : آماره خی دو برای تعیین رابطه بین اشتغال مادر و تحکمی برخورد کردن والدین 162 جدول شماره ( 4-3-28 ) : رتبه فرزند پروری اقناعی بر حسب نوع شغل مادر162 جدول شماره (4-3-29): آزمون S- K برای نورمال بودن متغیر شیوه تربیتی اقناعی در جامعه مورد بررسی 163 جدول شماره (4-3-30) : آزمون كروسكال والیز برای تعیین متفاوت بودن شیوه اقناعی بر حسب نوع شغل 163 جدول شماره (4-3-31) : تعداد، میانگین و انحراف معیار شیوه تربیتی استبدادی و نوع شغل 164 جدول شماره (4-3-32) : آزمون F برای تعیین متفاوت بودن شیوه تربیتی استبدادی برحسب نوع شغل 164 جدول شماره (4-3-33) : آزمون Tukey برای تعیین متفاوت بودن شیوه تربیتی استبدادی بر حسب نوع شغل 165 جدول شماره (4-3-34) : آزمون Tukey برای تعیین متفاوت بودن شیوه تربیتی استبدادی بر حسب نوع شغل 166 جدول شماره (4-3-34) : رگرسیون چند متغیره برای تعیین اثرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته 167 جدول شماره (4-3-35) : تعیین مدل برای بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 167 جدول شماره (4-3-36) : معناداربودن رگرسیون 168 جدول شماره (4-3-37) : تعیین عوامل اثرگذار بر سرمایه ی اجتماعی از طریق روش اینتر 168 جدول شماره (4-3-38) : بررسی متغیرهای اثرگذار بر حالات و رفتار کودکان 169 جدول شماره (4-3-39) : تعیین متغیرهای اثرگذار برشیوه تربیتی رها 170 جدول شماره (4-3-40) : تعیین متغیرهای اثرگذار برشیوه تربیتی استبدادی 171 جدول شماره (4-3-41) : تعیین متغیرهای اثرگذار برشیوه تربیتی اقناعی 171 جدول شماره (4-3-42) : میزان تأثیر مستقیم ، غیرمستقیم كل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ی حالات و رفتار کودکان 172 فهرست نمودار و اشکال نمودارشماره (4-2-1)توصیف پاسخگویان بر حسب جنس :121 نمودار شماره ( 4-2-2-) : توصیف پاسخگویان بر حسب سن 122 نمودار شماره ( 4 –2-3) توصیف پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده :124 نمودار شماره (4-2-4): توصیف بعد امنیت روانی 128 نمودار شماره ( 4-2-5 ) : توصیف بعد تنهایی 130 نمودار شماره ( 4-2-6 ) : توصیف بعد انزواطلبی 133 نمودار شماره ( 4-2-7 ) : توصیف بعد خشونت 136 نمودار شماره ( 4-2-8 ) : توصیف مفهوم رفتار کودکان 137 نمودار شماره ( 4-2-9 ) : توصیف مفهوم شیوه فرزند پروری رها140 نمودارشماره (4-2-10) توصیف مفهوم شیوه فرزندپروری استبدادی 142 نمودارشماره (4-2-11) توصیف مفهوم شیوه فرزند پروری اقناعی 145 شكل (4 -1 ) : مدل نظری و مفهومی عوامل مؤثر بررفتار و حالات کودکان 169 شكل 4-2 : مدل تجربی عوامل مؤثر بر حالات و رفتار کودکان 172 دانلود مقاله رابطه اشتغال مادران با شیوه های تربیتی فرزندان