بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   فهرست مطالب: چکیده مقدمه مبانی نظری و پیشینه پژوهش اجتناب مالیاتی تخصص حسابرس در صنعت تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی پیشینه پژوهش فرضیه­ های پژوهش روش پژوهش جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه ابزار گردآوری داده ها ابزار تجزیه و تحلیل مدل استفاده شده برای آزمون فرضیه های پژوهش یافته های پژوهش آماره­ توصیفی نتیجه مرحله اول روش هکمن نتایج آزمون فرضیه ها ( نتیجه مرحله دوم روش هکمن ) بحث و نتیجه گیری پیشنهاد­های كاربردی مبتنی بر یافته های پژوهش منابع … مقاله بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران