بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی  فهرست مطالب: چکیده مقدمه بیان مسأله ضرورت و فواید پژوهش اهداف تحقیق روش تحقیق جامعه و نمونه آماری ابزار جمع آوری اطلاعات اعتبار(Validity) و پایایی (Reliability) ابزار جمع آوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل داده های آماری تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری ( آزمون آماری فرضیه های تحقیق ) آزمون فرضیه اصلی نتایج و یافته های توصیفی نتایج و یافته های استنباطی پیشنهادات پیشنهاداتی برای مطالعاتی آتی منابع جدول شماره1: مقدارآلفای کرونباخ به تفکیک هر سازه جدول شماره 2 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از کار با رفتار شهروندی سازمانی جدول شماره 3 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی : رضایت از مافوق با رفتار شهروندی سازمانی جدول شماره 4 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی : رضایت از همکار با رفتار شهروندی سازمانی جدول شماره 5 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی : رضایت از ترفیع با رفتار شهروندی سازمانی جدول شماره 6 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی : رضایت از حقوق با رفتار شهروندی سازمانی جدول شماره 7 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی : رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی جدول شماره 8 : توصیف مدل جدول شماره 9: … مقاله بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی