بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز و غیرهموارساز سود در بازار سرمایه ایران

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز و غیرهموارساز سود در بازار سرمایه ایران

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود در بازار سرمایه ایران  فهرست مطالب: چکیده 1- مقدمه 2- بیان مسئله 3- پیشینه تحقیق 4- مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق 5- اهداف تحقیق 6- روش شناسی تحقیق 7- فرضیه های تحقیق 8- تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق 9- تفسیر نتایج حاصل از تحقیق 10- پیشنهادات حاصل از نتایج برای سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی 11- محدودیت های تحقیق منابع