بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسانفهرست مطالب:  چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1مقدمه4 2-1 تاریخچه مطالعاتی . 4 3-1- بیان مسئله9 4-1- سوالات و اهداف تحقیق . 10 5-1- فرضیات تحقیق . 10 6-1- حدودمطالعاتی . 13 1-6-1 قلمرو موضوعی:13 2-6-1 قلمرو زمانی :13 7-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات . . 13 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه16 2-2- فرهنگ چیست؟ 16 3-2- تفسیر فرهنگ  16 4-2- انواع فرهنگ . . . 17 1-4-2- فرهنگ انعطاف پذیر . 17 2-4-2- فرهنگ مأموریتی . 17 3-4-2- فرهنگ مشاركتی  18 4-4-2- فرهنگ مبتنی بر تداوم 18 5-2- نظریه و تحقیق هافستد در خصوص فرهنگ . . . 19 1-5-2- ” فرهنگ به عنوان یک برنامه ریزی ذهنی ” . 19 2-5-2- سمبل ها، قهرمان ها ، عقاید مذهبی و ارزش ها 19 3-5-2- لایه های فرهنگ . . . 20 4-5-2- تفاوت های فرهنگی براساس سرزمین ، مذهب ، جنس ، نسل و سطح فرهنگ . . . 20 6-2- ابعاد مد نظر هافستد برای مطالعه فرهنگ . . . 21 1-6-2- فاصله قدرت . . 21 1-1-6-2- تفاوت های فاصله قدرت در درون كشورها : طبقه اجتماعی ، سطح تحصیلات و شغل . 22 2-1-6-2- تفاوت فاصله قدرت در میان كشورها : ریشه های خانوادگی . 23 3-1-6-2- فاصله قدرت در مدرسه 24 4-1-6-2- فاصله قدرت در محیط كار . 24 5-1-6-2- فاصله قدرت و دولت . . 27 6-1-6-2- فاصله قدرت و عقاید 27 2-6-2- فردگرایی / جمع گرایی در جامعه 29 1-2-6-2- فردگرایی و جمع گرایی در ارتباط با شغل . 30 2-2-6-2- فردگرایی و جمع گرایی در خانواده 30 3-2-6-2- فردگرایی و جمع گرایی در مدرسه 31 4-2-6-2- فردگرایی و جمع گرایی در محیط كار . 32 5-2-6-2- فردگرایی ، جمع گرایی و عقاید 35 7-2- مدلهای بررسی تغییرات حسابداری . 39 1-7-2- مدل مک – كینون . 39 2-7-2- ابعاد ارزشهای فرهنگی از دیدگاه ترنر و ترامپنرز . 41 3-7-2- توجه به وضعیت اكتسابی در برابر توجه به وضعیت انتسابی . 42 8-2- اشتباهات حسابداری . 43 1-8-2- انواع اشتباهات حسابداری . 44 1-1-8-2- انواع مختلف اشتباهاتی که ممکن است طی فعالیتهای یک واحد تجاری رخ دهد به شرح زیر است:44 2-1-8-2- نمونه ای از اشتباهات فوق به شرح زیر می باشد :46 2-8-2- نحوه اصلاح اشتباهات از نظر استانداردهای حسابداری ایران . 47 1-2-8-2- تعدیلات‌ سنواتی‌ . 47 2-2-8-2- تغییر در رویه‌ حسابداری‌ . 48 3-2-8-2- اصلاح‌ اشتباه ‌49 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه51 2-3- روش تحقیق . 51 3-3- فرضیه ها52 4-3- جامعه آماری تحقیق . 52 5-3- نمونه آماری . 53 6-3- مدل مفهومی تحقیق . 53 7-3- روش و ابزار گردآوری داده ها 54 8-3- متغیرهای مورد مطالعه55 9-3- روش اندازه گیری متغیر ها و تجزیه و تحلیل داده ها:57 1-9-3- شاخص فاصله قدرت . . 57 2-9-3- شاخص فرد گرایی . 58 3-9-3- اشتباهات حسابداری . 58 10-3- روشهای آماری آزمون فرضیات تحقیق . 59 11-3- نحوه آزمون فرضیه های تحقیق . 59 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4مقدمه‏62 2-4- اندازه گیری متغیر فاصله قدرت . . 62 3-4- اندازه گیری متغیر فردگرایی . 64 4-4- اشتباهات حسابداری . 67 5-4- آزمون آماری فرضیه های تحقیق . 68 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه97 2-5- بیان یافته ها97 3-5- نتیجه گیری . 98 1-3-5- نتیجه گیری کلی به تفکیک فرضیه ها ی اصلی تحقیق :98 4-5- پیشنهادات . . 100 5-5 محدودیت ها ی تحقیق . 100 پیوستها پیوست 1– شاخص مولفه های فرهنگی . 103 پیوست 2– اشتباهات حسابداری . 105 منابع و ماخذ منابع فارسی:111 منابع لاتین:113 چکیده انگلیسی: 116 … پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان