بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر

بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر

بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر  فهرست مطالب: چکیده ۱ فصل اول ۲ مقدمه ۳ موسیقی ۴ بیان مسئله ۷ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۹ هدف تحقیق ۱۹ سؤال پژوهش ۲۰ فرضیه پژوهش ۲۰ تعاریف مفهومی : ۲۰ ۱ – موسیقی : ۲۰ ۲ – دقت و تمرکز : ۲۰ تعاریف عملیاتی ۲۱ موسیقی : ۲۱ ۲ – دقت : ۲۱ فصل دوم ۲۲ پیشینه تحقیق ۲۲ هنر درمانی ۲۳ تعریف هنر ۲۴ مقدمه ۲۴ تعریف کنونی هنر درمانی ۲۵ بیانیه ارسالی انجمن هنر درمانی آمریکا ( AATA ) ۲۷ هنر درمانی به عنوان یک تخصص ۲۷ تاریخچه : ۲۹ سرآغازها ۳۱ وضعیت موجود ۳۴ جایگاه تئوری در هنر درمانی ۳۶ روش شناسی در هنر درمانی ۴۱ تعریف موسیقی درمانی : ۴۴ موسیقی درمانی چیست ؟ ۴۷ موسیقی درمانگر کیست ؟ ۴۹ بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست ؟ ۵۰ چه نوع پژوهشهایی وجود دارد ؟ ۵۱ اهداف موسیقی درمانی ۵۳ فهم موسیقی ۵۵ پژوهشهایی در زمینة تأثیر موسیقی درمانی ۵۶ موسیقی درمانی برای همه ۵۷ اصول موسیقی ۵۷ مقدمه ۶۰ بیان مسئله ۶۲ اهمیت و ضرورت تحقیق: ۶۴ سوالات تحقیق : ۶۶ ابزار تحقیق : ۶۶ مقدمه ۶۷ فالگیری چیست؟ ۶۸ سوابق نظری ۷۱ سوابق تجربی ۷۷ مقدمه ۷۷ انواع فال : ۷۸ دلایل و عواملی که باعث گرایش به فال می شود؟ ۸۰ فالگیر کیست؟ ۸۲ زنان مشتریان اصلی فالگیری : ۸۴ پیامدهای گسترش پدیدۀ فالگیری ۸۶ فصل سوم ۸۸ تعریف تحقیق و انواع روشهای تحقیق ۸۹ روش تحقیق  ۸۹ نمونه گیری و روش نمونه گیری  ۹۰ روش جمع آوری ۹۰ فصل چهارم ۹۰ مقدمه ۹۱ فصل پنجم ۱۱۶ بحث و نتیجه گیری ۱۱۶ بیان مشکلات تحقیق ۱۲۰ آمادگی ۱۲۷ شنیدن موسیقی ۱۲۸ جمع آوری و جذب انرژی ۱۲۹ تغییر جلسه های شفا بخشی ۱۳۰ ابزار اصلی موسیقی درمانی ۱۳۱ ابزار شماره ۱ موسیقی ۱۳۱ سبکهای موسیقی وریتم ۱۳۱ ابزار شماره ۲ موسیقی ۱۳۲ درمان از طریق تن و آلات موسیقی ۱۳۲ ابزار شماره ۳ موسیقی ۱۳۴ درمانهای صوتی ۱۳۴ زبان عملیات عالی مغز ۱۳۵ تأثیر علمی لالائی ها ۱۳۷ پیدایش صوت و تأثیرات موسیقی موزارت ۱۳۸ هوش تجسمی ۱۴۰ تجدید حیات صوتی ۱۴۱ بالا بردن سرعت یادگیری ۱۴۷ گوش دادن به موسیقی ۱۴۸ الف – شنیدن اصوات ( آناتومی صدا ، شنیدن ، گوش کردن ) ۱۴۹ ب – هیأت صوت ۱۵۰ دیدن صوت ۱۵۱ هنر شنیدن ۱۵۱ گوش راست وگوش چپ ۱۵۲ گوش و حالت بدن ۱۵۳ دو چنگ هماهنگ ۱۵۴ صدا درمانی ۱۵۴ داستانهای شفابخش معجزه آسا ۱۵۵ اختلال کمبود توجه ۱۵۶ بیماری آلزایمر ( فراموشی ) ۱۶۱ تاریخ موسیقی درمانی ۱۶۴ چکیده ای از تاریخ موسیقی درمانی ۱۶۴ طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی ۱۶۹ تم های آرام بخش ۱۷۴ موسیقی درمانی در تاریخ ادبیات ایران ۱۷۷ عوامل تعیین کننده انتخاب محرک ۱۸۲ همبسته های فیزیولوژیایی توجه ۱۸۳ تقسیم بندی دقت ۱۸۴ الف – متمرکز : ۱۸۴ ب – پراکنده : ۱۸۵ شرایط دقت ۱۸۵ اقسام دقت ۱۸۷ عوامل مؤثر بر دقت ۱۹۰ الف – عوامل خارجی : ۱۹۰ ب – عوامل روانی : ۱۹۳ ابزار سنجش دقت ۱۹۴ فصل سوم ۱۹۵ روش اجرای تحقیق ۱۹۵ جامعه ۱۹۶ نمونه و روش نمونه گیری ۱۹۶ روش پژوهش ۱۹۶ ابزار و وسایل اندازه گیری ۱۹۶ روش انجام آزمون ۱۹۷ روش نمره گذاری آزمون ۱۹۸ روشهای آماری ۱۹۸ آمار توصیفی : ۱۹۸ آمار استنباطی : ۱۹۸ مقدمه ۱۹۸ بیان مسئله ۲۰۰ اهداف تحقیق: ۲۰۲ اهمیت و ضرورت تحقیق  ۲۰۳ تعاریف مفاهیم و متغیرها  ۲۰۴ سوالات تحقیق : ۲۰۵ مقدمه ۲۰۶ فالگیری چیست؟ ۲۰۷ فالگیری به مثابه آگاهی کاذب در خلاء آگاهی : ۲۰۹ فصل چهارم ۲۱۱ تجزیه و تحلیل داده ها ۲۱۱ مقدمه ۲۱۲ بیان مسئله ۲۱۷ اهداف تحقیق ۲۱۸ اهمیت و ضرورت تحقیق ۲۱۹ تعاریف مفاهیم و متغیرها  ۲۲۰ سوالات تحقیق : ۲۲۱ ابزار تحقیق : ۲۲۱ سوابق تجربی ۲۲۲ تعاریف مفاهیم و متغیرها ۲۲۳ سوالات تحقیق : ۲۲۴ ابزار تحقیق : ۲۲۵ فصل پنجم ۲3۰ نتیجه گیری و بیان پیشنهادات و محدودیت ها ۲3۰ موسیقی درمانی ۲3۱ موسیقی ۲3۱ جامعه آماری ۲3۲ ابزار سنجش ۲3۲ نتایج تحقیق ۲3۳ نظر پژوهشگر ۲3۴ محدودیت ها ۲3۴ پیشنهادات ۲3۵ منابع ۲3۶ ضمائم ۲3۸ … بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر