بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی بر بهزیستی روانی دانشجویان

بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی بر بهزیستی روانی دانشجویان

بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی بر بهزیستی روانی دانشجویان

فهرست مقاله: فصل اول: کلیات پژوهش 1 1-1- مقدمه 1 2-1- بیان مسئله 4 3-1- اهداف پژوهش 12 4-1- اهمیت و ضرورت پژوهش 12 5-1- اهداف پژوهش 14 6-1- فرضیات پژوهش 14 6-1- تعاریف عملیاتی و نظری 15 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 10 1-2- کیفیت زندگی 10 2-2- ارزیابی کیفیت زندگی 13 3-2- کیفیت زندگی زناشویی 14 4-2- رضایت زناشویی 15 5-2- خوشبختی در زندگی زناشویی و سلامت روان 17 1-5-2- خوشبختی در زندگی زناشویی و سلامت روان 18 6-2- خانواده ـ سلامت روان ـ رضایت زناشویی 19 7-2- رضایت روابط زناشویی در ازدواج 30 8-2- تعریف تعرض جنسی 30 9-2- تعریف عام رضایت 31 10-2- تعریف خاص رضایت (تماس جنسی) 31 11-2- بهداشت روانی یا سلامت روان 33 12-2- تعریف سازمان جهانی 35 13-2- اهمیت بهداشت روان 36 14-2- علل افزایش شیوع بیماری های روانی 37 15-2- بیماری های روانی،علل و انواع 38 16-2- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی 39 17-2- دین باوری و سلامت روان 40 18-2- امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا 41 19-2- آثار شکرگزاری بر سلامت روان 42 20-2- توکل و سلامت روان 43 21-2- بهداشت روانی در نظام خانواده 44 22-2- بهداشت روانی در سنین و مراحل مختلف رشد 45 23-2- بهداشت روانی در دوره نوجوانی: 48 24-2- بهداشت روانی در دوره بزرگسالی 51 25-2- بهداشت روانی در دوره پیری 52 26-2- تعریف رضایت 53 1-27-2- پیدایش رضایت 53 2-27-2- ابعاد رضایت 55 3-27-2- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی 56 4-27-2- رضایت از زندگی زناشویی 56 5-27-2- عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی 57 28-2- ازدواج 61 29-2- تشکیل خانواده 63 30-2- مهمترین عوامل برای ازدواج های موفق 64 1-30-2- سازگاری زناشویی و سلامت روان 68 31-2- پیشینه بررسی ارتباطات زناشویی 69 32-2- پیشینه پژوهش در ایران 72 فصل سوم: روش اجرای پژوهش 74 1-3- جامعه آماری پژوهش 74 2-3- نمونه پژوهش 74 3-3- روش نمونه گیری 74 4-3- ابزار پژوهش 74 1-4-3- پرسشنامه ی رضایت زناشویی ENRICH 74 2-4-3- بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه ENRICH 77 3-4-3- روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH 78 4-4-3- پرسشنامه سلامت عمومی (GHO) گلدبرگ 79 5-4-3- روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی 83 6-4-3- اعتبار و روایی پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) 84 5-3- طرح پژوهش 86 6-3- روش اجرا 86 7-3- روش تجزیه و تحلیل داده 87 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها. 89 1-4- مقدمه 89 2-4- آمار توصیفی 90 3-4- آماراستنباطی 99 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 104 1-5- بحث و نتیجه گیری 104 2-5- محدودیتهای پژوهش 104 3-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 106 فهرست منابع و مآخذ 108 الف) منابع فارسی 108 ب) منابع انگلیسی 109 ضــمائــم 129 الف) پرسشنامه سلامت عمومی GHQ – 28. 129 ب) پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 132 ج) کلید پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 136 د) Spss. 140 Abstract 149 فهرست جداول جدول 1-3- همبستگیهای بین زیرمقیاسها و مقیاس کلی GHQ 82 جدول 2-3- جدول نمرات برش مقیاسهای پرسشنامه سلامت عمومی 83 جدول1-4- فراوانی تحصیلات 90 جدول2-4- فراوانی مدت ازدواج 91 جدول3-4- فراوانی سن. 93 جدول4-4- آمارتوصیفی زیرمقیاسهای رضایت زناشویی 95 جدول5-4- آمارتوصیفی زیرمقیاسهای سلامت عمومی 97 جدول6-4- آزمون پیرسون. 99 جدول7-4- آزمون پیرسون 99 جدول8-4- آزمون پیرسون 100 جدول9-4- آزمون پیرسون 101 جدول10-4- آزمون پیرسون 101 جدول11-4- رگرسیون چندگانه متغیرها. 102 فهرست نمودار نمودار1-4- تحصیلات 91 نمودار2-4- مدت ازدواج 92 نمودار3-4- سن پاسخگویان 94 نمودار4-4- هیستوگرام رضایت زناشویی 96 نمودار5-4- هیستوگرام سلامت عمومی 98 دانلود مقاله بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی بر بهزیستی روانی دانشجویان