بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان

بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان

بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان فهرست مطالب: چکیده 1 فصل اول : کلیات 2 مقدمه 3 طرح مسئله 4 اهداف پژوهش 6 فرضیات تحقیق 7 ضرورت و اهمیت تحقیق 8 فصل دوم : نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش 10 مقدمه 11 تاریخچه رضایت شغلی 12 مفهوم رضایت شغلی 13 نظریه های رضایت شغلی 14 عوامل موثر بر اشتغال مناسب 16 پژوهش های داخل کشور 36 فصل سوم : روش تحقیق 39 مقدمه 40 روش نمونه برداری 41 ابزار اندازه گیری 41 روش آماری 46 فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 47 فصل پنجم: نتیجه گیری 62 نتیجه گیری 63 محدودیت های پژوهش 65 پیشنهادات 66 منابع 67 ضمائم 68 … مقاله بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان