بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر فهرست مطالب : فصل اول : کلیات 1-کلیات . . 2 1-1- مقدمه . 2 1-2- بیان مسأله . 3 1-3- اهمیت و ضرورت . . 4 1-4- اهداف پژوهش . . . . 6 1-4-1- اهداف کلی : 6 1-4-2- اهداف جزئی : 6 1-5 – فرضیه های پژوهش : 6 1-6 -تعاریف نظری و عملیاتی : 7 1-6-1 -تعاریف نظری : 7 1-6-1-1- اضطراب اجتماعی : 7 1-6-1-2- مهارتهای ارتباطی : 7 1-6-1-3- نگرش های ناکار آمد : 7 1-6-2- تعاریف عملیاتی . . . . . 7 1-6-2-1- اضطراب اجتماعی : 7 1-6-2-2- مهارتهای ارتباطی : 8 1-6-2-3- نگرش های نا کار آمد : 8 فصل دوم : نظریات و پیشینه تحقیقاتی 2- نظریات و پیشینه تحقیقاتی . . 10 2-1- مقدمه . 10 2-2-هراس اجتماعی . . 10 2-2-1- تعریف هراس اجتماعی . . 10 2-2-2- سن شروع . 10 2-2-3- جنسیت . . . 11 2-2-4- شیوع . 11 2-2-5- علائم اضطراب . . . 12 2-2-6- تشخیص اختلال اضطراب . . . 13 2-2-7- علل احتمالی هراس اجتماعی . . 13 2-2-7-1- علل زیست شناختی هراس اجتماعی . . 13 2-2-7-2- علل ژنتیک هراس اجتماعی . . 14 2-2-7-3- سبک فرزند پروری و هراس اجتماعی . . 14 2-2-7-4- عوامل محیطی . . 15 2-3-ارتباط . . 15 2-3-1- تعریف ارتباط . . 15 2-3-2- شکلهای ارتباط . . 16 2-3-2-1-ارتباط با خود . 16 2-3-2-2- ارتباط با دیگران . . 16 2-3-2-3- ارتباط جمعی یا گروهی . . 16 2-3-3- عوامل موثر در برقراری ارتباط . . 16 2-3-4- راه های عملی برای ارتباط موثر . 17 2-4- نظریات . . 17 2-4-1- نظریه زیستی و انتقال دهنده ها17 2-4-2- نظریات روان تحلیل گری . . 19 2-4-2-1- نظریه فروید . 19 2-4-2-2- نظریه آدلر . 20 2-4-3- نظریه رفتارگرایی . . 21 2-4-3-1- نظریه واتسون . . 21 2-4-3-2- نظریه بندورا 22 2-4-3-3- نظریه سلیگمن . . 22 2-4-3-4- نظریه اسکینر . 23 2-4-4- نظریه انسان گرایی (نظریه راجرز)23 2-4-5-نظریه شناخت گرایی . . 24 2-4-5-1-نظریه الیس . . . . 24 2-4-5-2-نظریه بک . . . . 25 2-4-6- نظریه گشتالت (پرلز)26 2-5-پیشینه تحقیق . . 27 2-5-1-پیشینه خارجی . . 27 2-5-2- پیشینه داخلی . . 27 فصل سوم : روش جمع آوری داده ها 3- روش جمع آوری داده ها 30 3-1- مقدمه . 30 3-2- جامعه . 30 3-3 – حجم نمونه و روش نمونه گیری . . 30 3-4 – طرح پژوهش . . . . 30 3-5- ابزار مورد استفاده پژوهش . . . 30 3-5-1-پرسشنامه هراس اجتماعی . . 30 3-5-2- پرسشنامه ی مهارت های ارتباطی . . 31 3-5-3- پرشسنامه ی نگرش های نا کار آمد (DAS)32 3-6- روش آماری پژوهش . . . . 33 فصل چهارم : یافته های تحقیق 4- یافته های تحقیق . . 35 4-1- مقدمه . 35 4-2- آمار توصیفی : 35 4-2-1- بررسی حجم نمونه به تفکیک سن : 35 4-2- 2- بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت : 36 4-2- 3- بررسی حجم نمونه به تفکیک تأهل : 36 4-2-4- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات : 37 4-2-5- بررسی حجم نمونه به تفکیک رشته تحصیلی : 37 4-3- آمار استنباطی : 39 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 5- بحث و نتیجه گیری . . 47 5-1- مقدمه : 47 5-2- محدودیتها 50 5-3-پیشنهادات . . 51 منابع . . 52 ضمائم : پرسشنامه . 56 … مقاله بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر