بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی

فهرست مقاله: فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 2 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4 1-4- اهداف تحقیق 5 1-4-1- هدف اصلی 5 1-4-2- اهداف فرعی 5 1-5- فرضیات تحقییق 5 1-6- سوالات تحقیق 5 1-7- قلمرو تحقیق 6 1-7-1- قلمرو موضوعی 6 1-7-2- قلمرو مكانی 6 1-7-3- قلمرو زمانی 6 1-8- تعریف لغات و اصطلاحات 6 فصل دوم: ادبیات پژوهش بخش اول مبانی نظری تحقیق 9 1-2- مقدمه 9 2-2- واژه كارآفرین 9 2-3- تفاوت کارآفرین با مدیر 10 2-4- کارآفرینان چه کارهایی می کنند؟ 10 2-5- كارآفرین كیست؟ 11 2-6- تاریخچه كارآفرینی 12 2-7- تعاریف کارآفرینی 13 2-8- ویژگی های مشترک تعاریف کارآفرینی 14 2-9- کارآفرینی چیست؟ 15 2-10- نکات مورد توجه در تعریف کارآفرینی 16 2-11- ویژگیهای عمده كارآفرینان 16 2-12- جمع بندی ویژگی های افراد کارآفرین 17 2-12-1- ویژگی های روانشناختی 17 2-12-2- ویژگیهای فردی كارآفرینان 18 2-12-3- ویژگیهای جامعه شناختی ( اجتماعی) 20 2-13- مهارتهای عمومی کسب و کار 21 2-14- مهارتهای مدیریتی 21 2-15- كارآفرینی پایه های شكل گیری اقتصاد نوین 22 2-16- كارآفرینی و رشد اقتصادی 22 2-17- كارآفرینی و اشتغال 23 2-18- كارآفرینی و رشد فن آوری 23 2-19- علل تشویق برای کارآفرینی 23 2-20- نقش و اهمیت كارآفرینی 24 2-21- وظایف كارآفرین 25 2-22- موانع كارآفرینی 26 2-23- انواع کارآفرینی 27 2-24- کارآفرینی سازمانی 28 2-25- فرآیند کارآفرینی سازمانی 28 2-26- تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی 30 2-27- مدیر به عنوان کارآفرین 31 2-28- عوامل موثر بر کارآفرینی در سازمان 31 2-29- فرهنگ سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه 32 2-30- تاثیر متقابل فرهنگ و کارآفرینی 32 2-31- ویژگی های سازمان های کارآفرین 33 2-32- گام های موثر در مسیر كار آفرین نمودن سازمان 34 2-33- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی 35 2-34- کارآفرینان سازمانی 35 2-35- ویژگیهای کارآفرینان سازمانی 36 2-36- انگیزه های کارآفرینی 36 2-37- انواع کارآفرینی سازمانی 37 2-38- ابعاد کارآفرینی سازمانی 37 2-39- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی 38 2-40- مراحل کارآفرینی در سازمان 38 2-41- انواع مدلهای کارآفرینی درسازمان 39 2-41-1- خصوصیات حمایتی مدیریت 40 2-41-2- موانع و محدویت های کارآفرینی در سازمان 40 2-41-3- کارآفرینی درسازمانهای ایران و تأثیرآن بر روند توسعه اقتصاد 41 2-42- خلاقیت و کار آفرینی 42 2-43- عوامل مؤثر در توسعه و رشد کارآفرینی 44 2-43-1- نقش خانواده و اجتماع در پرورش روحیه كارآفرینی 44 2-43-2- نقش عوامل فرهنگی در توسعه و رشد كارآفرینی 44 2-44-اهمیت و جایگاه آموزش كارآفرینی 44 2-45- اهداف آموزش كارآفرینی 45 2-46- سابقه كارآفرینی در دانشگاههای كشور 46 2-47- استفاده از کارآفرینی در آموزش و پیشنهادهای سمینار 48 2-47-1- نقش آموزش در ایجاد و توسعه کارآفرینی 48 2-48- ویژگی های سازمان های کارآفرین 54 2-49- گام های موثر در مسیر كار آفرین نمودن سازمان 55 2-50- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی 56 بخش دوم تحقیقات پیشین 58 2-51- پیشینه پژوهش 58 2-52- نتیجه گیری و پیشنهادات 59 2-53- نتیجه گیری 61 فصل سوم: روش تحقیق ﻣﻘﺪﻣﻪ 66 ‫3-1- روش پژوهش 66 3-2- روشهای گردآوری اطلاعات 67 3-3- جامعه آماری و نمونه آماری 67 ‫3-4 – اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ 69 ‫‫3-4-1- رواﯾﯽ ( اﻋﺘﺒﺎر ) 69 ‫3-4-2- ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ(اعتماد) 70 ‫3-5- روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 70 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه 72 4-2- تحلیل توصیفی 72 4-2-1- سن 72 4-2-2- جنسیت 73 4-2-3- تحصیلات 74 4-2-4- جایگاه شغلی 75 4-3- آمار استنباطی 81 فصل پنجم: پیشنهادات ،‌محدودیت ها و نتایج تحقیق 5-1- مقدمه 84 5-2-خلاصه و نتیجه گیری 84 5-3- نتایج فرضیات 85 5-3-1- فرضیه اول 85 5-3-2- فرضیه دوم 85 5-3-3- فرضیه سوم 86 5-3-4- فرضیه چهارم 86 5-4- راهکارها 86 5-5- محدودیت های تحقیق 87 5-6- پیشنهادات 87 5-7- پیشنهاد به محققان آتی 87 منابع 89 پرسشنامه 92 فهرست جداول جدول 4-1 توزیع فراوانی سن 72 جدول 4-2 توزیع فراوانی جنسیت 73 جدول 4-3 توزیع فراوانی تحصیلات 74 جدول 4-4 توزیع فراوانی جایگاه سازمانی 75 جدول 4-5 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1 76 جدول 4-6 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2 76 جدول 4-7 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3 77 جدول 4-8 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4 77 جدول 4-9 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5 78 جدول 4-10 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6 78 جدول 4-11 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7 79 جدول 4-12 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8 79 جدول 4-13 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9 80 جدول 4-14 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10 80 جدول 4-15 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11 81 جدول 4-16 رابطه آینده نگری و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی 81 جدول 4-17 رابطه مشارکت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی 82 جدول 4-18 رابطه انگیزه فردی و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی 82 جدول 4-19 رابطه حمایت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی 82 نمودارها نمودار4-1 توزیع فراوانی سن 72 نمودار 4-2 توزیع فراوانی جنسیت 73 نمودار 4-3 توزیع فراوانی تحصیلات 74 نمودار 4-4 توزیع فراوانی جایگاه سازمانی 75 نمودار 4-5 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1 76 نمودار 4-6 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2 76 نمودار 4-7 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3 77 نمودار 4-8 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4 77 نمودار 4-9 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5 78 نمودار 4-10 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6 78 نمودار 4-11 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7 79 نمودار 4-12 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8 79 نمودار 4-13 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9 80 نمودار 4-14 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10 80 نمودار 4-15 ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11 81 دانلود پایان نامه بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی