بررسی ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک

بررسی ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک

بررسی ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک فهرست مطالب: چکیده 1 فصل اول: کلیــات تحقیق مقدمه 3 1-1) بیان مسئله 4 1-2) اهمیت پژوهش 5 1-3) سوالات پژوهش 6 1-4) اهداف پژوهش  6 1-4-1) هدف کلی  6 1-4-2) اهداف جزئی  6 1-5) فرضیه های پژوهش 6 1-6) متغیرهای پژوهش 6 1-7) تعریف مفاهیم و اصطلاحات 6 1-8) پیشینه پژوهش 7 1-8-1) تحقیقات داخلی  7 1-8-2) تحقیقات خارجی  8 فصل دوم: ادبیات تحقیق مقدمه 10 2-1) مفهوم مشتری و رضایت مندی مشتری 10 2-2) تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری  11 2-2-1) تعریف مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری  11 2-2-2) مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری (i-CRM) 12 2-3) بررسی مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری  12 2-4) پیشینه و سیر تکامل مدیریت ارتباط با مشتری 13 2-4-1) پیش از مرحله تجارت الکترونیک  14 2-4-2) دوره پیش از کسب و کار الکترونیک  14 2-4-3) مرحله رشد کسب و کار الکترونیک  14 2-5) اهداف CRM: 14 2-5-1) اهداف CRM از دیدگاه بارنت  14 2-5-2) اهداف CRM از نقطه نظر نول  15 2-5-3) اهداف CRM از نظر کالاکوتا و رابینسون   15 2-5-4) اهداف CRM از دیدگاه گالبریث و راجرز  15 2-6) دیدگاه های مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری  15 2-6-1) دیدگاه اول: تلقی CRM به عنوان یک فرآیند 16 2-6-2) دیدگاه دوم: تلقی CRM به عنوان یک استراتژی 16 2-6-3) دیدگاه سوم: تلقی CRM به عنوان فلسفه 16 2-6-4) دیدگاه چهارم : تلقی CRM به عنوان یک توانمندی 17 2-6-5) دیدگاه پنجم: تلقی CRM به عنوان تکنولوژی 17 2-7) مزایای مدیریت ارتباط با مشتری  17 2-8) عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری 18 2-9) ریشه اصلی E-CRM تعریف و تمایز 19 2-10) تعریف E-CRM 20 2-11) اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی  20 2-12) انواع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی  20 2-13)مزایای استفاده از E-CRM به صورت کاربردی نسبت به بازاریابی رسانهای سنتی 21 2-14) نقش اینترنت در E-CRM 22 2-15) تاثیر بهبود کسب و کارهای اینترنتی در پیاده سازی E-CRM 23 2-16) مراحل پیاده سازی  E-CRM 24 2-17) منافع اقتصادی حاصل از کاربرد E-CRM 24 2-18) چالشهای موجود در مسیر E-CRM 25 2-19) نمونه های کاربردی در استفاده موفق از E-CRM: 25 2-20) نوآوری در بازاریابی و تفاوت (CRM) با (E-CRM) در اثر به کارگیری فناوری اطلاعات 26 2-21) ویژگیها و جایگاه E-CRM 28 2-22) شش «e» کلیدی در E-CRM 28 2-23) جایگاه اقتصادی E-CRM 29 2-24) تعریف تجارت الکترونیک 30 2-24-1) جایگاه تجارت الکترونیک 31 2-25) چالش بانکداری الکترونیک 31 2-25-1) بانکداری الکترونیک 31 2-25-2) تعریف بانکداری الکترونیک 32 2-25-3) سرویس‌های بانک الکترونیک 32 2-25-4) شاخه‌ های بانکداری الکترونیک 33 2-25-5) کانال‌ های بانکداری الکترونیک 33 2-25-6) مزایای بانکداری الکترونیک 33 2-25-7) بانکداری الکترونیک ؛ تیغ دولبه فرصت و تهدید 34 2-26) پست بانک 35 2-26-1) تاریخچه پست بانک در ایران  35 2-26-2) اهداف و وظایف دفاتر پیشخوان 36 2-26-3) امور خدماتی پست بانک 36 2-26-4) خدمات ارزی پست بانک به شرح ذیل است: 36 2-26-5) خرید و فروش ارز 37 2-26-6) افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی 38 2-26-7) افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی 38 نتیجه گیری 39 فصل سوم : روش تحقیق مقدمه 41 3-1) جامعه آماری مورد بررسی 41 3-2) نمونه شیوه نمونه گیری 41 3-3) واحد تحلیلی 42 3-4) روش و ابزار گردآوری اطلاعات 42 3-5) روایی و پایایی ابزار سنجش 42 3-5-1) روایی 42 3-6) پایایی 43 3-6-1) پایایی پژوهش 43 3-7) روش های تحلیل آماری 43 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1) مقدمه 45 4-2) توصیف داده ها  45 4-3) فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها 49 4-4) نتایج توصیفی  50 4-5) تأثیر متغیرهای توصیفی بر متغیرهای اصلی پژوهش  62 4-6) نتایج استنباطی  63 4-7) نتایج آزمون فرضیه ها 64 فصل پنجم: نتایج تحقیق 5-1) مقدمه 66 5-2) بحث و نتیجه گیری 66 5-3) محدودیتهای پژوهش 67 5-4) پیشنهاد 67 5-4-1) پیشنهادات محقق 68 منابع الف) منابع فارسی 69 ب) منابع لاتین 70 ضــمائــم الف-1) پرسشنامه 74 ب-2) امتیاز و تفسیربندی 76 ج-3) خروجی نرم افزار Spss 77 … مقاله بررسی ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک