بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای

بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای

بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای فهرست مطالب: چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه :4 2-1- بیان مسئله 5 3-1-تاریخچه مطالعاتی 7 4-1 اهمیت پژوهش 9 5-1 اهداف تحقیق 10 6-1 مدل مفهومی تحقیق 10 7-1 متغیرهای پژوهش 11 8-1 فرضیات پژوهش 11 9-1 تعریف واژه ها 12 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه:18 2-2 معرفی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL 19 1-2-2 تعریف زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL 19 2-2-2 فرآیند ارتباطی در XBRL 23 3-2 مروری بر زبان نشانه گذاری توسعه پذیر 25 1-3-2 مراحل تکامل XML :25 2-3-2 SGML 25 3-3-2 XML یک ساختار جدید برای اسناد در وب 26 4-3-2 پایه زبان نشانه گذاری توسعه پذیر XML 27 5-3-2 قابلیت ها و محدودیتهای XML 28 4-2 مفهوم حوزه در XBRL 29 1-4-2 سازمان بین المللی XBRL 29 2-4-2تعریف حوزه 29 3-4-2 اهداف تشکیل حوزه XBRL 30 4-4-2 طبقه‌ بندی حوزه‌ ها در سازمان بین‌ المللی XBRL 30 5-4-2مزایای تشکیل حوزه ملی XBRL 31 6-4-2شرایط لازم برای ایجاد حوزه XBRL مشروط 32 5-2-اجزاء زبان گزارشگری توسعه پذیر 33 1-5-2 ویژگیها34 2-5-2 واژه نامه35 6-2 گزارشگری در XBRL 39 1-6-2 گزارشگری سنتی و محدودیتهای آن 41 2-6-2 لزوم مدل جدید گزارشگری مالی 42 3-6-2 تأثیر گزارشگری به هنگام در مدل های حسابداری 43 4-6-2 سطوح مختلف گزارشگری دیجیتال 44 6-6-2 چالش های XBRL در گزارشگری مالی 46 7-2 جنبه های امنیتی در XBRL 47 8-2 XBRL و حسابرسان مستقل 51 9-2 XBRL و حسابرسان داخلی 52 10-2 گزارشگری حسابرسی برای XBRL 53 1-10-2 ضرورت حسابرسی در محیط XBRL 53 2-10-2 حرفه حسابرسی و XARL 54 3-10-2 واژه نامه XARL 55 4-10-2 نمونه ای از اسناد XARL 57 11-2 نحوه عملکرد XBRL 59 12-2 مزایا و معایب XBRL 60 1-12-2 مزایای XBRL 60 2-12-2 معایب XBRL 63 13-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای XBRL 63 14-2 چه اشخاصی از XBRL استفاده خواهند کرد ؟ 64 15-2 پیش نیازهای پیاده سازی XBRL 65 1-15-2 عوامل محیطی 65 2-15-2 عوامل سازمانی 66 3-15-2 عوامل فن آوری 66 16-2 پیشینه تحقیق 67 1-16-2 تحقیقات خارج از ایران 67 2-16-2 تحقیقات در کشور ایران 70 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه 73 2-3 روش تحقیق 73 3-3 جامعه و نمونه آماری 74 4-3 قلمرو تحقیق 75 1-4-3 قلمرو مکانی تحقیق 75 2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق 75 3-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق 75 5-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 75 6-3 بررسی نرمال بودن داده ها 76 7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 77 1-7-3-آزمون مقایسه دو میانگین 77 2-7-3- آزمـون t student :78 8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 79 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها 1-4-‏ مقدمه‏:81 2-4 تجزیه و تحلیل مشاهدات با استفاده از تكنیک های آمار توصیفی 81 1-2-4 -بررسی توصیفی گروه شغلی در نمونه مورد بحث 82 2-2-4-بررسی توصیفی سمت حسابرسی ویژه گروه شغلی حسابرس 83 3-2-4-بررسی توصیفی آخرین مدرک تحصیلی به تفكیک گروه شغلی :84 4-2-4-بررسی توصیفی مدت تدریس یا تحقیق برای گروه شغلی مدرسین 85 5-2-4 بررسی توصیفی مدت تجربه حسابداری و حسابرسی 86 3-4 تحلیل توصیفی پرسشهای كلیدی تحقیق :87 1-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره یک :89 2-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره دو :90 3-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره سه :92 4-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره چهار :93 4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی :96 1-4-4 بررسی تأثیر موانع از دیدگاه کل جامعه مطالعاتی 96 2-4-4 بررسی تأثیر موانع به تفکیک دیدگاه اساتید و حسابرسان 98 1-2-4-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره یك :98 2-2-4-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره دو :100 3-2-4-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره سه :102 4-2-4-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره چهار :104 5-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 106 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه 108 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 108 3-5 پیشنهادات 110 1-3-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 111 2-3-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 113 4-5 محدودیت های تحقیق 114 پیوستها : منابع و ماخذ : منابع فارسی 122 منابع لاتین 124 چکیده انگلیسی 126 . فهرست جداول … دانلود پایان نامه بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای