بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان ( پایان نامه خشونت مردان علیه زنان )

پایان نامه بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان ( پایان نامه خشونت مردان علیه زنان )

بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان  فهرست مطالب: فصل اول : – مقدمه ۱ – موضوع تحقیق ۹ – مساله تحقیق ۱۵ – اهداف تحقیق ۱۶ – ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۷ – فرضیه های تحقیق ۲۱ فصل دوم : پیشینه تحقیق – مروری بر مطالعات پیشین ۲۴ – مطالعات و تحقیقات داخلی ۲۵ – مطالعات و تحقیقات خارجی ۳۴ – شرایط اجتماعی زندگی زنان ۳۷ – تعاریف خشونت ۴۰ – تعاریف خشونت خانوادگی ۴۴ – اشکال خشونت علیه زنان ۴۵ – زن آزاری و موارد خشونت علیه زنان ۴۹ – اعمال جنسی خشن زیانبار علیه زنان ۵۲ – ختنه دختران ۵۵ – خشونت مربوط به تهیه جهیزیه ۵۸ – ازدواج زودهنگام ۵۹ – همسر آزاری در جامعه ( زن آزاری ) ۶۱ – سبب شناسی خشونت علیه زنان کتک خورده ۶۴ – آثار و عواقب خشونت علیه زنان ۷۲ – عواملی که خشونتهای مبتنی برجنسیت را دوام می بخشد ۷۶ – علل و انگیزه تزلزل در خانواده ۷۷ – خشونت نسبت به زنان ۷۹ – تعریف خانواده و انواع آن ۸۲ – انواع خانواده ۸۴ – وضعیت حقوقی زنان در ایران ۸۸ – قوانین مربوط به ضرب و شتم ۸۹ – روابط حقوقی زوجین ۹۱ – روابط حقوقی مادر با فرزند ۹۲ – انتخاب حرفه وشغل ۹۶ – تابعیت ۹۶ – سهم الارث زوجین از یکدیگر ۹۸ – ریاست خانواده ۹۹ – دستگاههای قضایی و اجرایی در ایران نسبت به خشونت ۱۰۰ – دادگاهها چگونه علیه زنان رای صادر می کنند ۱۰۲ – مراکز مشاوره ۱۰۷ – حمایت و نگرش خانواده ۱۰۸ – نظریه مربوط به خشونت شوهران علیه زنان ۱۰۹ – نظریه سطح خرد ۱۱۰ – نظریه منابع ۱۱۰ – نظریه یادگیری اجتماعی ۱۱۲ – نظریه سطح کلان ۱۱۶ – نظریه خرده فرهنگ خشونت ۱۱۷ – نظریه نظارت اجتماعی ۱۲۱ – نظریه ساختار اجتماعی ۱۲۳ – دیدگاه پدرسالاری ۱۲۵ – چهارچوب نظری ۱۲۹ – مدل فرضی تحقیق ۱۳۵ فصل سوم : مبانی روش شناسی تحقیق – روش تحقیق ۱۳۷ – نمونه و روشهای نمونه گیری ۱۳۸ – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۳۹ – تکنیک گردآوری داده ها و تجزیه وتحلیل داده ها ۱۴۷ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری جدول (۳-۱-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد فرزندان ۱۴۹ جدول (۳-۲-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب درآمد ماهیانه مرد ۱۵۰ جدول (۳-۳-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب استفاده از مواد مخدر یا الکل ۱۵۱ جدول (۳-۴-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب عدم رضایت زن در انتخاب همسر ۱۵۲ جدول(۳-۵-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب دخالت خویشاوندان ۱۵۳ جدول (۳-۶-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب تجربه خشونت در خانواده ۱۵۴ جدول (۳-۷-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان بدبینی در مرد ۱۵۵ جدول (۳-۸-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب اعتقادات مذهبی مرد ۱۵۶ جدول (۳-۱-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد فرزندان و ارتباط آن با خشونت مرد در خانه ۱۵۷ جدول (۳-۱-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان تعداد فرزندان و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۵۷ جدول (۳-۲-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب درآمد ماهیانه و ارتباط آن با خشونت در خانه ۱۵۸ جدول (۳-۲-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان درآمد ماهیانه و خشونت مرد علیه زن درخانه ۱۵۸ جدول (۳-۳-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب استفاده از مواد مخدر و ارتباط و ارتباط ان با خشونت مرد در خانه ۱۵۹ جدول (۳-۳-۲)محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان استفاده از مواد مخدر و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۵۹ جدول (۳-۴-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب رضایت در انتخاب همسر و ارتباط آن با خشونت مرد در خانه ۱۶۰ جدول (۳-۴-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان رضایت در انتخاب همسر و خشونت مرد علیه زن در خانه . ۱۶۰ جدول (۳-۵-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب دخالت خویشاوندان و ارتباط ان با خشونت مرد در خانه ۱۶۱ جدول (۳-۵-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان دخالت خویشاوندان و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۶۱ جدول (۳-۶-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب تجربه خشونت در خانواده و ارتباط ان با خشونت مرد در خانه ۱۶۲ جدول (۳-۶-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان تجربه خشونت در خانواده و خشونت مرد علیه زن در خانواده ۱۶۲ جدول (۳-۷-۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب بدبینی مرد وارتباط آن با خشونت مرد در خانه. ۱۶۳ جدول (۳-۷-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان بدبینی مرد و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۶۳ جدول (۳-۸-۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب اعتقادات مذهبی و ارتباط آن با خشونت مرد در خانه ۱۶۴ جدول (۳-۸-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان بدبینی مرد و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۶۴ نمودار (۳-۱-۱)مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد فرزندان ۱۶۵ نمودار(۳-۲-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب درآمد ماهیانه مرد ۱۶۶ نمودار(۳-۳-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب استفاده از مواد مخدر ۱۶۷ نمودار(۳-۴-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب رضایت زن در انتخاب همسر ۱۶۸ نمودار(۳-۵-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب دخالت خویشاوندان ۱۶۹ نمودار(۳-۶-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب تجدید خشونت در خانواده ۱۷۰ نمودار(۳-۷-۱) مربوط به توزیع جنسیت بر حسب بدبینی مردان نسبت به زنان ۱۷۱ نمودار (۳-۸-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب اعتقادات مذهبی مردان ۱۷۲ فصل پنجم: – بحث و نتیجه گیری ۱۷۴ – مشکلات و محدودیتهای تحقیق ۱۸۰ – پیشنهادات ۱۸۱ – منابع ۱۸۴ – ضمائم … پایان نامه بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان