بررسی علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی

بررسی علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی

بررسی علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی فهرست مطالب: « فصل اول » ۱ مقدمه ۱ چکیده تحقیق ۲ مقدمه ۳ اهمیت موضوع ۵ مسئله تحقیق ۵ بیان موضوع ۵ هدف تحقیق ۶ فرضیات تحقیق ۶ سوال تحقیق ۷ روش انجام تحقیق ۷ جامعه آماری ۷ روش جمع آوری اطلاعات ۷ تعریف علمی مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه ۸ « فصل دوم » ۱۰ بررسی پیشینه تحقیق ۱۰ ادبیات تحقیق ۱۱ بخش دوم: سابقه پژوهش موضوع ۱۱ اولین بررسی: ارزیابی سالانه پیشرفت نوآموزان و چگونگی موقعیت نوسوادان ۱۱ دومین بررسی: مقایسه میزان کارایی برنامه سوادآموزی تابعی با بیکار یا بی سوادی ۱۴ سومین بررسی: علل عدم استقبال بی سوادان از کلاسهای سوادآموزی ۱۴ چهارمین بررسی: میزان نگهداشت سواد ۱۶ بررسی مسائل سوادآموزی ایران قبل از انقلاب اسلامی ۱۷ تعلیمات اکابر ۱۷ آموزش سالمندان ۱۹ آموزش بزرگسالان ۲۰ کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی ۲۱ « فصل سوم » ۲۷ روش پژوهش ۲۷ جامعه نمونه و روشهای نمونه گیری ۲۸ روشهای جمع آوری اطلاعات ۲۸ روشهای آماری ۲۹ « فصل چهارم » ۳۱ یافته های پژوهشی ۳۱ « فصل پنجم » ۴۳ تفسیر و نتیجه گیری ۴۳ تفسیر و نتیجه گیری ۴۴ پیشنهادات: ۴۴ محدودیت ها ۴۵ منابع و مآخذ 48. … مقاله بررسی علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی