بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدل TAM

بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدل TAM

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدل TAM  فهرست مطالب : چكیده مقدمه پیشینه‌ ی تحقیق روش تحقیق یافته های پژوهش الف- بخش توصیفی ب- بخش استنباطی بحث و نتیجه‌ گیری منابع جدول1: ضرایب آلفای محاسبه شده . جدول2. درصد فراوانی مدت استفاده‌ ی روزانه‌ ی هنرآموزان از فناوری اطلاعات جدول 3: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش . جدول4. بررسی اثرات مستقیم ، غیرمستقیم و کل متغیرها بر متغیر وابسته (استفاده) شكل1. مدل پذیرش فناوری ( دیویس، باگوزی، و وارشاو، ۱۹۸۹) شکل2 . نمودار مسیر مدل مفهومی (TAM) مدل برونداد