بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تأمین مالی مشارکت کاهنده

بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تأمین مالی مشارکت کاهنده

بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تأمین مالی مشارکت کاهنده   فهرست مطالب: چکیده مقدمه پیشینۀ تحقیق تعریف مشارکت کاهنده مزیت‌ های استفاده از مشارکت کاهنده مقایسۀ مشارکت کاهنده با اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی ماهیت فقهی مشارکت کاهنده دیدگاه مختار درباره ماهیت فقهی مشارکت کاهنده شبهه‌ های مشارکت کاهنده 1. مشارکت کاهنده مصداق دو بیع در یک بیع 2. حیلۀ ربا 3. مشارکت کاهنده قراردادی همراه با اکراه مشارکت کاهنده و شرایط صحت شرط منافات نداشتن با مقتضای عقد مجهول نبودن کاربرد بانکی مشارکت کاهنده مدل‌ های عملیاتی مشارکت کاهنده مزیت الگوی پیشنهادی مدل‌ های عملیاتی برای احداث دارایی کیفیت تقسیم سود مبنای تعیین قیمت قیمت‌‌ گذاری در شرایط تورمی و ضوابط فقهی اوراق مشارکت کاهنده بازار ثانوی اوراق مشارکت کاهنده اوراق مشارکت کاهنده به عنوان ابزار سیاست پولی پیوست‌ های فقهی شرط فعل شرط نتیجه نوع شرط مندرج در مشارکت کاهنده لزوم تعیین اجاره‌ بها و قیمت مبیع لزوم تعیین ثمن در بیع شرایط مشارکت کاهنده جمع‌ بندی و نتیجه‌ گیری منابع و مآخذ … مقاله بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تأمین مالی مشارکت کاهنده