بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی فهرست مطالب: طرح تحقیق ۱ بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران فصل اوّل : حقوق ورزشی ۱۲ گفتار اول : منابع حقوق ورزشی  ۱۳ مبحث اول : قانون ۱۳ بند اول : قانون اساسی ۱۴ مبحث دوم : قوانین عادی ۱۵ مبحث سوم : عرف ورزشی ۱۵ مبحث چهارم : آیین نامه ها ۱۵ فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری ۱۶ گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ۱۶ مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص ۱۸ مبحث دوم : مسئولیت داوران  ۱۹ مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی ۲۲ مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها  ۲۳ فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی ۲۴ گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی ۲۴ مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها  ۲۵ مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران ۲۸ مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش ۳۰ (بخش دوم – ورزش در فقه اسلامی فصل اول : ورزش در فقه اسلامی  ۳۳ گفتار اول : سوابق فقهی ورزش  ۳۳ مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران ۴۰ مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی ۴۰ مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی ۴۱ مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان ۴۲ گفتار دوم : دوپینگ ۴۳ مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ  ۴۶ مبحث دوم : بیمه ورزشی ۴۷ مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات ۴۸ فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها ۵۱ مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی ۵۲ فصل سوم : سبق و رمایۀ ۵۴ گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی ۵۸ مبحث اول : فرق عقد و وعده  ۵۸ مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق  ۶۱ مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار  ۷۰ گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها ۷۱ مبحث اول : ادله ی حرمت قمار  ۷۵ بند اول : آیات ۷۵ بند دوم : روایات  ۷۹ گفتار اول : شرط بندی در مسابقات ۸۰ فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج … ۸۱ گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج ۸۳ گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج  ۸۶ گفتار سوم : دیدگاه اهل سنت درباره شطرنج … ۸۹ گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور ۱۰۰ فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ۱۰۲ جمع بندی و پیشنهاد ۱۱۶ پیوستها ۱۱۹ منابع و مآخذ … 124 … بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی