بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت

بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت

بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت فهرست مطالب : چکیده 3 مقدمه 4 فصل اول: کلیات ، بیان مفاهیم 6 مبحث اول: معامله و مفاهیم مشابه 6 گفتار اول: معامله 7 بند اول: معامله به معنای اعم 7 بند دوم: معامله به معنای خاص 8 بند سوم: معامله به معنای اخص 8 گفتاردوم: عقد 9 گفتار سوم : قرارداد 11 گفتار چهارم: عقد ، معامله و قرارداد 13 مبحث دوم: بیع شرط 16 گفتار اول: تعریف بیع شرط 16 گفتار دوم: جایگاه بیع شرط 18 گفتار سوم: رهن مبیع شرطی 22 گفتار سوم: ویژگی شرط خیار در این معامله 24 مبحث سوم: معامله با حق استرداد 26 گفتار اول: معامله با حق استرداد تملیکی نیست 26 گفتار دوم: منافع زمان عقد تا فسخ 28 فصل دوم: ماهیت معاملات ماده 33 30 مبحث اول: سند وثیقه ای 30 مبحث دوم: سند ذمه ای 31 مبحث پنجم: سند شرطی 34 مبحث ششم: آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد 35 گفتار اول: چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ 36 گفتار دوم: لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن 37 گفتار سوم: آثار بیع شرط در قانون مدنی 38 نتیجه گیری 40 منابع و ماخذ 41 … بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت