بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM

بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM

بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM فهرست مطالب : چکیده 1 فصل اول کلیات پژوهش 1-1- مقدمه 3 1-2- بیان مسئله 3 1-3- اهمیت و ضرورت موضوع 4 1-4-اهداف پژوهش 5 1-4-1-هدف اصلی 5 1-4-2- اهداف فرعی 5 1-5- فرضیات پژوهش 5 1-6- سوالات تحقیق 5 1-7- قلمرو تحقیق 6 1-7-1- قلمرو موضوعی 6 1-7-2- قلمرو مکانی 6 1-7-3- قلمرو زمانی 6 1-8- تعریف اصطلاحات پژوهش 6 فصل دوم ادبیات پژوهش 2-1- بخش اول : مدیریت کیفیت جامع 8 2-1-1- مقدمه 8 2-1-2-تعریف 9 2-1-3- ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت 9 2-1-3-1- فرایندگرایی 9 2-1-3-2- مشتری‌ محوری 9 2-1-3-3- ارتقای مستمر و فراگیر فرایندها و سیستم‌ ها 9 2-1-4- اصول مدیریت جامع کیفیت 9 2-1-5- جنبه های مدیریت كیفیت جامع 11 2-1-6- نقش مدیریت جامع در تغییرات سازمانی 12 2-1-6-1- تغییر فرهنگی  13 2- 1-7- محدودیت های مدیریت کیفیت جامع 13 2-1-7-1- مدیریت كیفیت جامع و دولت 13 2-1-7-2- چالشهای دولتی  14 2-1-8- ارتباطات و آموزش مدیریت كیفیت جامع 15 2-1-9- سنجش و اندازه گیری مدیریت جامع 16 2-1-9-1- مشتریان  17 2-1-9-2- اهداف استراتژیک 17 2-1-10- اثرات مدیریت کیفیت جامع در سازمان 17 2-1-10-1- دیدگاه ضمنی از سازمان 17 2-1-10-2- جهت زمانی اولیه  18 2-1-10-3- تاثیر بر فرهنگ سازمانی 18 2-1-10-4- الزامات رهبری  18 2-1-10-5- تاكید بر كنترل مدیریت 18 2-1-11- مدیریت کیفیت جامع و مشتری مداری 19 2-1-12- کیفیت خدمات 20 2-1-13- ابعاد و عوامل کیفیت خدمات 20 2-1-14- سنجش و اندازه گیری 21 2-1-14-1- مشتریان 21 2-1-14-2- اهداف استراتژیک 21 2-1-15- مدیریت کیفیت جامع و برنامه ریزی استراتژیک 21 2-1-15-1- دیدگاه ضمنی از سازمان 22 2-1-15-2- جهت زمانی اولیه 22 2-1-15-3- تاثیر بر فرهنگ سازمانی 22 2-1-15-4- الزامات رهبری 23 2-1-15-5- تاکید بر کنترل مدیریت 23 2-1-16- برقراری ارتباط بین برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت کیفیت جـــامع  23 2-1-17- جنبه های مدیریت کیفیت جامع 24 2-1-18- جنبه های مختلف مدیریت کیفیت جامع  24 2-1-19- مدیریت کیفیت جامع به عنوان فلسفه مدیریت 26 2-1-20- مدیریت کیفیت جامع و دولت 26 2-1-20-1- چالشهای دولتی 27 2-1-20-2- سبک مدیریت و شایستگی های رهبری 28 2-1-21- درک وابستگیهای درونی و تعاملات بین سیستم ها ، تغییرات ، یادگیری 28 2-2- بخش دوم: فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر مدیریت کیفیت جامع 29 2-2-1- تعریف فناوری اطلاعات 29 2-2-2- سیستم اطلاعات و فناوری اطلاعات 30 2-2-2-1- سطح حرفه‌ای فناوری اطلاعات 31 2-2-2-2- سطح آموزشی فناوری اطلاعات 31 2-2-3- تأثیر فناوری اطلاعات 31 2-2-4- تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع 34 2-2-5- علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع در فناوری اطلاعات 36 2-2-5-1- تغییر فرهنگی 37 2-2-6- فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش مدیریت کیفیت جامع 37 2-2-7- سودمندی مدیریت کیفیت جامع از فناوری اطلاعات 38 2-2-8- تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت كیفیت جامع : مطالعه موردی کاربرد TQM در کشور ژاپن  38 2-2-9- مدیریت کیفیت جامع فناوری اطلاعات 42 2-2-9-1- اصول پیاده سازی مدیریت کیفیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان (مجازی) بر مبنای تکنیک 5s 42 2-2-10- مفهوم فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع 42 2-2-11- مفهوم 5s ( فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت در سازمان ) 43 2-2-12- حوزه های پیاده سازی 5s در فناوری اطلاعات 43 2-2-13- مفهوم و روش اجرای 5s 44 2-2-13-1- تفکیک و تعمیر (S1) 44 2-2-13-2- ترتیب و تنظیم(S2) 46 2-2-13-3- تمیزی (S3) 46 2-2-13-4- تداوم و ایمنی (S4 ) 47 2-2-13-5- تعلیم و انظباط (S5) 48 2-3- بخش سوم: پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی 49 2-3-1- پیشینه پژوهش 49 2-3-1-1- تحقیقات داخلی 49 2-3-1-2- تحقیقات خارجی  49 فصل سوم روش تحقیق مقدمه 52 3-1- روش تحقیق 52 3-2- جامعه آماری 53 3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری 53 3-4-ابزار پژوهش 53 3-5-روش گردآوری داده ها 54 3-6 -روایی وپایائی پرسشنامه 54 3-6-1- روایی (اعتبار): 54 3-6-2- پایائی (اعتماد)  54 3-7 -متغیرهای تحقیق 55 3-8 – روش تجزیه و تحلیل داده ها 55 فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1 مقدمه 57 4-2 تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 57 4-3 تحلیل توصیفی مقدماتی 60 4-4 آزمون نرمال بودن متغیرها 61 4-5 بررسی فرضیه های تحقیق 61 4-6- آزمون رتبه بندی فریدمن 71 فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری 5-1- مقدمه 73 5-2- نتایج استنباطی 73 5-3- آزمون نرمال بودن متغیرها 74 5-4- بررسی فرضیه های تحقیق 74 5-5- پیشنهادات 75 5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 75 5-7- محدودیت های پژوهش 75 منابع و مأخذ 77 … مقاله بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM