بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله فهرست مطالب: چکیده مقدمه 1. كلیات 1ـ1. تعریف و اقسام عین 1ـ1ـ1. عین معین یا شخصی (خارجی) 2ـ1ـ1. در حكم عین معین 3ـ1ـ1. كلی 2ـ1. معلوم یا معین 2. ضرورت معلوم بودن مورد معامله 1ـ2. عمومی بودن قاعده 2ـ2. عناصر لازم برای معلوم شدن عین 1ـ2ـ2. جنس 2ـ2ـ2. وصف 3ـ2ـ2. مقدار 3. طرق رفع ابهام از عین مورد معامله 1ـ3. رفع ابهام از عین معین و در حكم معین 2ـ3. شیوه رفع ابهام از كلی 4. نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله نتیجه‌ گیری منابع و مأخذ