بررسی نسب وارث كودک ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی نسب وارث كودک ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی نسب وارث كودک ناشی از تلقیح مصنوعی فهرست اجمالی مطالب: مقدمه فصل اول – تعاریف و كلیات فصل دوم – تاریخچه فصل سوم – تلقیح مصنوعی فصل چهارم- مادر جانشین نتیجه گیری كلی «فهرست تفصیلی مطالب» مقدمه فصل اول- تعاریف و كلیات تعریف مسأله و موضوع تحقیق سئوالات اصلی تحقیق فرضیه های تحقیق اهداف تحقیق اهمیت تحقیق روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی فصل سوم- تلقیح مصنوعی مبحث اول – تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر بند اول- آثار مالی الف) توارث ب) نفقه ج) سایر آثارمالی بند دوم- آثار غیر مالی الف) حرمت نكاح ب) حضانت ج) تربیت د) ولایت مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه گفتار نخست- وضع حقوقی – فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش 1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن 2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات 3- مقتضای قاعده احتیاط گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر (اجنبی) 1- قائلین به عدم ثبوت نسب 2- قائلین به ثبوت نسب الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن) ب) رابطه طفل با زوجه (مادر) ج) رابطه طفل با صاحب آب فصل چهارم- مادر جانشین مبحث اول- قرارداد مادر جانشین گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین گفتار اول- لقاح داخل رحمی بند اول- حالت جانشینی در بارداری بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی بند اول- فراهم كردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمك در آزمایشگاه بند دوم- انتقال جنین تشكیل شده به رحم مادر جانشین مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین مبحث چهارم- مادر كیست؟ گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی مبحث پنجم- آثار نسب گفتار اول- حرمت نكاح گفتار دوم- حضانت گفتار سوم- ولایت قهری گفتار چهارم- الزام به انفاق بند اول- انفاق بین كودک و صاحب اسپرم بند دوم- انفاق بین كودک و صاحب رحم اجاره ای گفتار پنجم- توارث بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و كودک بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای نتیجه گیری كلی منابع … تحقیق بررسی نسب وارث كودک ناشی از تلقیح مصنوعی