بررسی نقش خانواده در افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

بررسی نقش خانواده در افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

بررسی نقش خانواده در افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پیشگفتار مقدمه فصل اول : کلیات تحقیق بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق هدف های کلی تحقیق هدف های جزئی تحقیق فرضیه ها متغییر های تحقیق فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق فصل سوم : روش انجام تحقیق مواد ها و روش ها نوع پژوهش روش اجرای طرح جامعه آماری نمونه آماری و نحوه گزینش آن ها روش نمره گذاری فهرست منابع