بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

فهرست مطالب: فصل اول : كلیات چكیده 2 مقدمه 3 1-1بیان مسئله 4 1-2اهمیت پژوهش 5 1-3 اهداف پژوهش 6 1-4 سوالات پژوهش 8 1-5تعریف مفاهیم8 1-6تعریف رسانه هاو انواع رسانه ها 9 1-7مقایسه رسانه های ارتباط جمعی بایکدیگر در ارتباط با مخاطبان 10 1-8تعاریف مختلف ازرسانه های آموزشی توسط دانشمندان 10 1-9رسانه های ارتباط جمعی و جامعه 11 1-10 رسانه های ارتباط جمعی و قشر بندی اجتماعی و توسعه فرهنگی 12 1-11 توزیع رسانه های ارتباط جمعی در جهان 14 1-12 رسانه های ارتباط جمعی 15 1-13انواع رسانه های ارتباط جمعی به روش دیگر 15 1-14ارتباط جمعی یا عمومی 15 فصل دوم: 2-1 تاریخچه رسانه ها 18 2-2 پیدایش سینما، رادیو و تلویزیون 20 2-3تاریخچه پیدایش روزنامه ها 27 2-4سینما ،پیدایی و نظور آن 34 2-5تئاتر و مخاطبان 37 2-6تئاتر در شرق38 2-7تئاتر در قبل از اسلام39 2-8تئاتر پس از اسلام40 2-9پژوهش در ارتباطات 45 2-10 صدا و سیما و تعلیم و تربیت 57 2-11نقش رسانه های ملی در کشور های همسایه ایران 59 2-12نقش رسانه های غرب در تعلیم و تربیت 61 2-13نقش رسانه های ملی در جهان 64 2-14خلاصه ای از رسانه های آموزشی در ایران و جهان 65 2-15تئوریهای وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها66 2-16مکتب مارکسیسم کلاسیک 67 2-17نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه ها 67 2-18مطالعات فرهنگی توده 68 2-19مکتب فرانکفورت69 2-20نظریه های مربوط به مخاطبان رسانه ها:نظریه ی استحکام 69 2-21نظریه ی دو مرحله ای رسانه ها 70 2-22نظریه ی تزریقی رسانه ها70 2-23نظریه ی برجسته سازی رسانه ها70 2-24نظریه ی نیاز جویی رسانه ها70 2-25نظریه ی وابستگی مخاطبان 71 2-26نظریه ی موزاییکی رسانه ها71 2-27نظریه ی سیستمی 71 2-28دیدگاههای پیشگامان رسانه ها 74 2-29دیدگاه دیویدرایز من75 2-30دیدگاه مارشال مک لوهان76 2-31وظایف رسانه ها76 2-32نقش تفریحی رسانه ها 77 2-33نقش های خبری رسانه ها 77 2-34نقش های همگن سازی رسانه ها 78 2-35نقش آگاه سازی رسانه ها 78 2-36نقش تعلق اجتماعی رسانه ها 78 2-37دیدگاه های افراطی رسانه ها 79 فصل سوم : روش تحقیق فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 4-1تلویزیون 84 4-2یونسکو و رادیو و تلویزیون85 4-3نقش رادیو و تلویزیون در آموزش 86 4-4تاثیر تلویزیون بر خانواده 87 4-5استفاده از تلویزیون در آموزش و پرورش 88 4-6نقش آموزشی تلویزیون 89 4-7تحقیق یک ایرانی درباره رادیو و تلویزیون و نقش تربیتی آن ها91 4-8اینترنت(ویژگی ها ، کارکردها،مزایا)92 4-9 معایب اینترنت 94 4-10موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در شبکه اینترنت94 4-11نقش اینترنت در تعلیم و تربیت95 4-12نقش اینترنت در دنیای نوجوانان 98 4-13نقش تلفن همراه در تعلیم و تربیت101 4-14تلفن همراه در مدارس ایران 101 4-15فرهنگ سازی استفاده از تلفن همراه توسط آموزش و پرورش103 4-16یادگیری از طریق تلفن همراه106 4-17رویکرد های یادگیری مبتنی بر تلفن همراه107 4-18منظور از یادگیری تلفن همراه چیست؟ 108 4-19از تلفن همراه چه چیزی میتوانیم یاد بگیریم؟108 4-20برخی مزیت ها و محدودیت ها ی یادگیری تلفن همراه109 4-21نتیجه گیری دربا ره تلفن همراه109 4-22ماهواره چیست؟111 4-23نحوه کار ماهواره ارتباطی 111 4-24تاریخچه ، مزایا و معایب ماهواره 114 4-25موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در استفاده از ماهواره 115 4-26آموزش از طریق ماهواره و تجربه های جهانی 118 4-27توانایی کاربردآموزش از طریق ماهواره در کشور چین 119 4-28سینما و تئاتر و نقش تربیتی آن ها 119 4-29سینما و تلویزیون120 4-30سینما و تلویزیون دو پدیده متمایز 121 4-31سینما و تلویزیون در برابر یکدیگر(رقابت درونی) 121 4-32نقش تربیتی سینما 122 4-33 مذهب و سینما124 فصل پنجم 5-1نتیجه گیری126 5-2 پیشنهادات 129 5-3محدودیت های پژوهش 129 5-4 خلاصه 129 5-5منابع و ماخذ 138 چکیده به زبان لاتین 141 بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت …