بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركتهای تولیدی

بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركتهای تولیدی

بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركتهای تولیدی فهرست مطالب: چکیده 5 مقدمه 6 بیان مساله 7 اهمیت و ضرورت پژوهش 8 سوال اصلی  8 سوالات فرعی 8 اهداف پژوهش 9 هدف اصلی  9 هدفهای فرعی  9 فرضیات پژوهش 9 تعریف اصطلاحات وواژه ها 10 پیشینه تحقیق  18 ادبیات موضوع 22 روش تحقیق 47 جامعه آماری 47 نمونه آماری و روش نمونه برداری 48 روشهای جمع آوری اطلاعات 48 تعریف اصطلاحات و واژه ها 48 تجزیه و تحلیل داده ها 49 نتایج تحقیق 51 نتایج سؤالات پرسشنامه تحقیق 51 سایرنتایج 53 نتایج فرضیه فرعی 54 محدودیتهای تحقیق 55 پیشنهادها 57 پیشنهادهای فرضیه اول 58 پیشنهادهای فرضیه دوم 60 ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آتی 61 پرســـشنامه 62 فهرست منابع 63 مقاله بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركتهای تولیدی