بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران

بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران

بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران  فهرست مطالب: چكیده مبحث اول : کلیات 1- پیشینه تاریخی الف: تاریخچه عرف در کلیه تمدنها ب: تاریخچه عرف در تمدن عرب قبل از اسلام 2- مفهوم شناسی عرف 3- منشأ ، اركان و عناصر عرف 4- بررسی تطبیقی مفهوم عرف باسایر مفاهیم مرتبط و مشابه الف- تفاوت عرف و عادت ب- تفاوت عرف و اجماع ج- تفاوت عرف و سیره عقلا مبحث دوم : اقسام و گونه های عرف الف) عرف لفظى ب) عرف عملى مبحث سوم : حجیت ، جایگاه و کاربرد عرف 1- نظریه ها و گرایش های حجیت عرف الف) نظریه حجیت ذاتى ب) نظریه عقل ج) نظریه امضا تعریف قاعده ى حقوقى تعریف مبنا مبنا در نظام حقوقى اسلام تعریف منبع دیدگاه هاى موجود درباره ى منبع یا مبنا بودن عرف مبحث چهارم: قلمرو عرف منابع … بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران