بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان

بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان

بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان فهرست مطالب: مقدمه فصل اول : وضعیت منطقه كردستان در اواخر جنگ جهانی دوم الف – ورود روسها به منطقه ب – تكاپوهای كردها فصل دوم : كومله ژ . ک (ژیانده نه وی كردستان) الف – شكل گیری كومله ژ . ک ب – ورود قاضی محمد به كومله ج – واقعه شهربانی مهاباد د – معرفی قاضی محمد ذ – فعالیتهای شوروی در منطقه و ارتباط آن با كومله فصل سوم : حزی دمكرات الف – فرآیند شكل گیری حزب دمكرات ب – تأسیس حزب و اهداف آن ج – ورود بارزانی ها به ایران و اعلام جمهوری فصل چهارم : یكسال حكومت كردستان الف – اقدامات و فعالیتهای جمهوری كردستان در منطقه ب – مناسبات و روابط فرقه دمكرات كردستان و آذربایجان فصل پنجم : الف – علل و عوامل فروپاشی جمهوری كردستان 1- عوامل داخلی 2- عوامل خارجی ب – ورود نیروهای دولت مركزی به منطقه و تسلیم شدن قاضی محمد ج- محاكمه قاضی محمد د – اتهامات قاضی محمد ذ – دفاعیات قاضی محمد نتیجه گیری منابع و مآخذ … تحقیق بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان