بررسی نوع نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملكرد كاركنان اتاق بازرگانی

بررسی نوع نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملكرد كاركنان اتاق بازرگانی

بررسی نوع نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملكرد كاركنان اتاق بازرگانی

فهرست مطالب: فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله 2 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 3 1-4- اهداف پژوهش 4 1-4-1- هدف اصلی 4 1-4-2- اهداف جزئی 4 1-5- فرضیات پژوهش 4 1-5-1- فرضیه اصلی 4 1-5-2- فرضیات جزئی 4 1-6- سوالات پژوهش 5 1-6-1- سوال اصلی 5 1-6-2- سوالات فرعی 5 1-7- قلمرو پژوهش 5 1-7-1- قلمرو موضوعی 5 1-7-2- قلمرو زمانی 5 1-7-3- قلمرو مكانی 5 1-8- چارچوب نظری پژوهش 5 1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات 6 1-10- متدولوژی تحقیق 5 1-11- جامعه و نمونه آماری تحقیق 6 1-11-1- جامعه آماری6 1-11-2- نمونه آماری 6 فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- مقدمه 8 2-2- پیشینه و تاریخچه 8 2-3- ادبیات پژوهش 8 2-3-1- تعریف مشتری 8 2-3-2- نیازها و انتظارات مشتری 9 2-3-3- رضایت مشتری: 10 2-3-4- مدیریت ارتباط با مشتری 10 2-3-5- انواع روش های مشتری مداری11 2-3-6- چالش‌های اجرایی12 2-3-7- مزایای بکارگیری سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری 12 2-3-8- چگونه CRM خود می تواند سود آور باشد؟ 12 2-3-9- دلایل حرکت سازمانها به سوی سرمایه گذاری بر مدیریت ارتباط با مشتری 13 2-3-10- تجارب سنتی بازاریابی در سازمانها 13 2-3-11- چارچوب گارتنر 13 2-3-12- رضایت مشتری چیست؟15 2-3-13- رضایت مشتری چه اثری در کسب و کار یک عرضه کننده دارد؟ 15 2-3-14- اندازه گیری رضایت مشتری (CSM)15 2-3-15- چگونگی تحلیل نیاز مشتری 17 2-3-16- ارزش از دیدگاه مشتری 18 2-3-17- مبانی و اصول مشتری مداری در اسلام 19 فصل سوم: روش پژوهش 3-1- مقدمه30 3-2- روش پژوهش30 3-3- جامعه آماری30 3-4- حجم نمونه و نمونه گیری30 3-5- نحوه گردآوری داده ها31 3-6- ابزار پژوهش31 3-7- روش گردآوری داده ها32 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ ها 32 3-9- روایی و پایایی پرسشنامه ها 33 3-10- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 34 3-11- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیر های تحقیق 34 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها35 4-1- مقدمه36 4-2- تحلیل توصیفی37 4-2-1- تحلیل توصیفی سوالات40 4-3- تحلیل استنباطی69 4-3-1- متغیرهای دموگرافیک69 4-3-2- فرضیه های تحقیق73 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه76 5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها76 5-3- یافته های پژوهش77 5-4- محدودیت های پژوهش77 5-4-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر77 5-4-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر 78 5-5- پیشنهادات78 5-5-1- پیشنهادات پژوهش: 78 5-5-2- پیشنهادات به محققان بعدی78 5-5-3- پیشنهادات کاربردی78 پیوســـت ها پرسشنامه 80 جداول برنامه SPSS82 منابع و مآخذ88 فهرست جداول جدول 4.1: تحلیل توصیفی سن37 جدول 4.2: توزیع فراوانی جنسیت 38 جدول 4.3: توزیع فراوانی زمینه فعالیت38 جدول 4.4: توزیع فراوانی سطوح تحصیلات 38 جدول 4.5: تحلیل توصیفی نگرش مراجعه کنندگان39 جدول 4.6: تحلیل توصیفی مقایسه نگرش زنان و مردان 40 جدول 4.7: تحلیل توصیفی سوال یک 40 جدول 4.8: تحلیل توصیفی سوال دو41 جدول 4.9: تحلیل توصیفی سوال سه42 جدول 4.10: تحلیل توصیفی سوال چهار43 جدول 4.11: تحلیل توصیفی سوال پنج44 جدول 4.12: تحلیل توصیفی سوال شش45 جدول 4.13: تحلیل توصیفی سوال هفت46 جدول 4.14: تحلیل توصیفی سوال هشت47 جدول 4.15: تحلیل توصیفی سوال نه48 جدول 4.16: تحلیل توصیفی سوال ده49 جدول 4.17: تحلیل توصیفی سوال یازده50 جدول 4.18: تحلیل توصیفی سوال دوازده51 جدول 4.19: تحلیل توصیفی سوال سیزده52 جدول 4.20: تحلیل توصیفی سوال چهارده53 جدول 4.21: تحلیل توصیفی سوال پانزده54 جدول 4.22: تحلیل توصیفی سوال شانزده55 جدول 4.23: تحلیل توصیفی سوال هفده56 جدول 4.24: تحلیل توصیفی سوال هجده57 جدول 4.25: تحلیل توصیفی سوال نوزده58 جدول 4.26: تحلیل توصیفی سوال بیست59 جدول 4.27: تحلیل توصیفی سوال بیست و یک60 جدول 4.28: تحلیل توصیفی سوال بیست و دو61 جدول 4.29: تحلیل توصیفی سوال بیست و سه62 جدول 4.30: تحلیل توصیفی سوال بیست و چهار63 جدول 4.31: تحلیل توصیفی سوال بیست و پنج64 جدول 4.32: تحلیل توصیفی سوال بیست و شش65 جدول 4.33: تحلیل توصیفی سوال بیست و هفت66 جدول 4.34: تحلیل توصیفی سوال بیست و هشت67 جدول 4.35: تحلیل توصیفی سوال بیست و نه68 جدول 4.36: مقایسه نگرش بر اساس گروه سنی69 جدول 4.37: مقایسه نگرش بر اساس جنسیت70 جدول 4.38: مقایسه نگرش بر اساس زمینه فعالیت70 جدول 4.39: مقایسه نگرش بر اساس تحصیلات71 جدول 4.40: مقایسه نگرش بر اساس رشته تحصیلی72 جدول 4.41: بررسی رابطه عدالت رویه ای و عملکرد73 جدول 4.42: بررسی رابطه عملکرد و توضیح و تلاش73 جدول 4.43: بررسی رابطه عملکرد و رفتار مودبانه74 جدول 4.44: بررسی رابطه عدالت توزیعی و عملکرد74 فهرست نمودارها نمودار 4.1: نمودار هیستوگرام سن37 نمودار 4.2: نمودار هیستوگرام امتیاز نگرش39 نمودار 4.6: نمودار فراوانی سوال چهار43 نمودار 4.7: نمودار فراوانی سوال پنج44 نمودار 4.8: نمودار فراوانی سوال شش45 نمودار 4.9: نمودار فراوانی سوال هفت46 نمودار 4.10: نمودار فراوانی سوال هشت47 نمودار 4.11: نمودار فراوانی سوال نه48 نمودار 4.12: نمودار فراوانی سوال ده49 نمودار 4.13: نمودار فراوانی سوال یازده50 نمودار 4.14: نمودار فراوانی سوال دوازده51 نمودار 4.15: نمودار فراوانی سوال سیزده52 نمودار 4.16: نمودار فراوانی سوال چهارده53 نمودار 4.17: نمودار فراوانی سوال پانزده54 نمودار 4.18: نمودار فراوانی سوال شانزده55 نمودار 4.19: نمودار فراوانی سوال هفده56 نمودار 4.20: نمودار فراوانی سوال هجده57 نمودار 4.21: نمودار فراوانی سوال نوزده58 نمودار 4.22: نمودار فراوانی سوال بیست59 نمودار 4.23: نمودار فراوانی سوال بیست و یک60 نمودار 4.24: نمودار فراوانی سوال بیست و دو61 نمودار 4.25: نمودار فراوانی سوال بیست و سه62 نمودار 4.26: نمودار فراوانی سوال بیست و چهار63 نمودار 4.27: نمودار فراوانی سوال بیست و پنج64 نمودار 4.28: نمودار فراوانی سوال بیست و شش65 نمودار 4.29: نمودار فراوانی سوال بیست و هفت66 نمودار 4.30: نمودار فراوانی سوال بیست و هشت67 نمودار 4.31: نمودار فراوانی سوال بیست و نه 68 دانلود مقاله بررسی نوع نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملكرد كاركنان اتاق بازرگانی