بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل

فهرست مطالب: فصل اول: کلیات پژوهش 2 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 4 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 11 1-4- اهداف پژوهش 13 1-4-1- هدف بنیادی 13 1-5- فرضیات پژوهش 13 1-5-1- فرضیه اصلی 13 1-5-2- فرضیات فرعی 13 1-6- قلمرو تحقیق 14 1-6-1- قلمرو مکانی 14 1-6-2- قلمرو زمانی 15 1-7- تعاریف عملیاتی و نظری 15 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 19 2-1- مقدمه 19 2-2- ازدواج سنتی و مدرن 19 2-3- کیفیت زندگی 34 2-4- ارزیابی کیفیت زندگی 37 2-5- کیفیت زندگی زناشویی 37 2-6- رضایت زناشویی 39 2-7- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی 40 2-7-1- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی 41 2-7-2- خانواده ـ رضایت زناشویی 42 2-7-3- خشنودی در خانواده و عوامل موثر در آن 44 2-7-4- ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن 47 2-8- رضایت روابط زناشویی در ازدواج 52 2-9- تعریف تعرض جنسی 52 2-10-تعریف عام رضایت 52 2-11- تعریف خاص رضایت (تماس جنسی) 52 2-12- بهداشت روانی یا رضایت زناشویی 54 2-13- تعریف سازمان جهانی 56 2-14- اهمیت رضایت زناشویی 57 2-15- علل افزایش شیوع بیماری های روانی 58 2-16- بیماری های روانی،علل و انواع 59 2-17- رضایت زناشویی در پرتو پای بندی به آموزه های دینی 60 2-18- دین باوری و رضایت زناشویی 60 2-19-امنیت روانی و رضایت زناشویی ، در پرتو یاد خدا 61 2-20- آثار شکرگزاری بر رضایت زناشویی 62 2-21- توکل و رضایت زناشویی 62 2-22- رضایت زناشویی در نظام خانواده 63 2-23- بهداشت روانی در سنین و مراحل مختلف رشد 64 2-24- بهداشت روانی در دوره نوجوانی: 67 2-25- بهداشت روانی در دوره بزرگسالی 71 2-26- بهداشت روانی در دوره پیری 71 2-27- تعریف رضایت 72 2-27-1- پیدایش رضایت 72 2-27-2- ابعاد رضایت 74 2-27-3- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی 74 2-27-4- رضایت از زندگی زناشویی 75 2-27-5- عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی 76 2-27-6- ازدواج 79 2-28- تشکیل خانواده 81 2-29-ازدواج سنتی یا مدرن 82 2-30-آسیب شناسی ازدواج سنتی و مدرن 85 2-30-1-فوائد سیستم سنتی: 85 2-30-2-اسیبهای سیستم سنتی 85 2-30-3- فوائد سیستم غیر سنتی 87 2-30-4-مضرات سیستم غیر سنتی 87 2-31- مهمترین عوامل برای ازدواج های سنتی و مدرن 88 2-32-سازگاری زناشویی و ازدواج های سنتی و مدرن 92 2-33- پیشینه بررسی ارتباطات زناشویی 93 2-34- پیشینه پژوهش در ایران 96 فصل سوم: روش اجرای پژوهش 99 3-1- جامعه آماری پژوهش 99 3-2- نمونه پژوهش 99 3-3- روش نمونه گیری 99 3-4- ابزار پژوهش 99 3-4-1- پرسشنامه ی رضایت زناشویی ENRICH 99 3-4-2- بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه ENRICH 102 3-4-3- روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH 103 3-5- طرح پژوهش 104 3-6- روش اجرا 104 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده 104 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 122 4-1- آمار توصیفی 123 4-2-نتایج استنباطی 134 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 151 5-1- مقدمه 151 5-2- هدف کلی 156 5-3- فرضیه ها 156 5-4- نتایج به دست آمده 157 5- 5- پیشنهادات پژوهش 158 5-5-1- پیشنهادات بنیادی 159 5-5-2-پیشنهادات کابردی 159 5- 6- محدودیت های پژوهش 160 5-6-1-محدودیت در دسترس پژوهشگر 160 5-6-2-محدودیت غیر دسترس پژوهشگر 161 فهرست منابع و مآخذ 163 الف) منابع فارسی 163 ب) منابع انگلیسی 165 ضــمائــم 167 پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 167 کلید پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 170 فهرست جداول جدول 4-1 گرایش های مرکزی و شاخص های پراکندگی مولفه های رضایت زناشویی 123 جدول 4- 2 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی موضوعات شخصیتی 124 جدول 4- 3 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی ارتباط زناشویی 125 جدول 4- 4 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی حل تعارض 125 جدول 4- 5 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی مدیرت مالی 125 جدول 4- 6 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی فعالیت های اوقات فراغت 126 جدول 4- 7 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی روابط جنسی 126 جدول 4- 8 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی ازدواج و فرزندان 126 جدول 4- 9 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی اقوام و دوستان 127 جدول 4- 10 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی جهت گیری مذهبی 127 جدول4-11: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش 134 جدول4-12: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش 135 جدول4-13: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش 137 جدول4-14: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش 138 جدول4-15: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش 140 جدول4-16: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش 141 جدول4-17: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش 143 جدول4-18: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش 144 جدول4-19: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش 146 جدول4-20: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش 147 جدول4-21: خلاصه اعتبار یابی 148 جدول4-22: خلاصه داده های آزمون ناپارامتریک خی اسکور 149 فهرست نمودارها نمودار4-1فراوانی رضایت زناشویی در قالب نمودار هیستوگرام 127 نمودار4-2فراوانی رضایت از موضوعات شخصیتی در قالب نمودار هیستوگرام 128 نمودار4-3فراوانی رضایت از ارتباط زناشویی در قالب نمودار هیستوگرام 128 نمودار4-4فراوانی رضایت از حل تعارض در قالب نمودار هیستوگرام 129 نمودار4-5فراوانی رضایت از مدیرت مالی در قالب نمودار هیستوگرام 129 نمودار4-6فراوانی رضایت ازفعالیت های اوقات فراقت در قالب نمودار هیستوگرام 130 نمودار4-7فراوانی رضایت از روابط جنسی در قالب نمودار هیستوگرام 130 نمودار4-8فراوانی رضایت از ازدواج و فرزندان در قالب نمودار هیستوگرام 131 نمودار4-9فراوانی رضایت از اقوام و دوستان در قالب نمودار هیستوگرام 131 نمودار4-10فراوانی رضایت از جهت گیری مذهبی در قالب نمودار هیستوگرام 132 نمودار4-11فراوانی جنسیت در قالب نمودار دایره ای 132 نمودار4-12 شیوه ازدواج در قالب نمودار دایره ای 133 … مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل