بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات و در ایام امتحانات

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات و در ایام امتحانات

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات و در ایام امتحانات فهرست مطالب فصل اول : ادبیات پژوهش مقدمه 1 بیان مسئله 4 اهمیت و ضرورت پژوهش 6 اهداف پژوهش 8 فرضیه‌ های پژوهش 8 تعریف متغیرها 9 فصل دوم : پایه‌ های نظری و پیشنة تحقیق مقدمه 11 اضطراب 11 علائم اضطراب 19 بیماری‌ های كه در اثر اضطراب ایجاد می شوند 20 رویكردهای نظری به اضطراب 24 اضطراب امتحان 32 پیشینه تحقیقات 39 فصل سوم : روش تحقیق مقدمه 45 جامعه آماری 45 نمونه آماری 45 شیوه اجرای تحقیق 49 روش‌های آماری 49 فصل چهارم : یافته‌های پژوهشی مقدمه 51 یافته‌های توصیفی 52 یافته‌ های استنباطی 55 فصل پنجم : بحث و نتیجه‌ گیری مقدمه 57 بحث و نتیجه‌گیری 57 پیشنهادهای كاربردی 60 پیشنهادهای پژوهشی 61 محدودیت‌ های پژوهش 62 منابع و ضمائم 63 … مقاله بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات و در ایام امتحانات