برنامه استراتژیک سازمان ، تشکیل جدول SWOT

برنامه استراتژیک سازمان: تشکیل جدول SWOT

برنامه استراتژیک سازمان: تشکیل جدول SWOT این فایل مربوط به درس مدیریت استراتژیک در مقطع کارشناسی ارشد گرایشهای مختلف رشته مدیریت می باشد که حاوی 15 صفحه است. برای تشکیل جدول swot سه پنداره اصلی، هر پنداره دارای یک بیانیه و هر بیانیه دارای یک هد ف شناسایی و برای هر کدام از اهداف یک جدول swot تشکیل و در نهایت جدول کلی برای شرکت طراحی گردید. فر مت: doc …