بهبود خروجی های کارمند ، تأثیرات وابسته (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

بهبود خروجی های کارمند؛ تأثیرات وابسته (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

              این مقاله در سال 2011 در یکی از معتبرترین مجلات به چاپ رسیده و دارای 27 صفحه است. چکیده: هدف: هدف این مقاله، بررسی تأثیرات متقابل هوش عاطفی مدیران، سبک رهبری و خروجیهای کارمند است. به ویژه، این مقاله در جستجوی بررسی اثرات تعدیلی بالقوه سبک رهبری تحولی بر روابط بین هوش عاطفی مدیران و نتایج(خروجیهای) کارمند به مانند عملکرد کارمند، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و استرس(فشار) شغلی می باشد. طراحی، روش شناسی، رویکرد: این مطالعه در دو سازمان بزرگ در شان …