تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران فهرست مطالب: چکیده 1 کلید واژه ها: 1 مقدمه: 2 مروری بر ادبیات تحقیق 3 بیان مسئله: 3 اهداف تحقیق  4 ضرورت و اهمیت تحقیق 5 فرضیه های تحقیق 5 پیشینه تحقیق 6 تعریف متغیرها 7 قلمرو تحقیق 8 روششناسی تحقیق 9 الف) روش تحقیق 9 ب) روش گردآوری اطلاعات 9 ج) جامعه آماری  9 د) روش تجزیه و تحلیل آماری 9 تحقیقات انجام شده 9 چارچوب نظری تحقیق 10 روش نمونه گیری و حجم نمونه 12 روشهای جمع آوری اطلاعات 13 اعتبار یا روایی تحقیق 13 اعتماد یا پایایی تحقیق 14 متغیرهای تحقیق 15 آزمونهای استفاده شده در این تحقیق 16 تجزیه و تحلیل دادهها 16 تحلیلهای توصیفی 16 آزمون فرضیه ها 18 آزمون فرضیه اصلی 18 آزمون فرضیه اول 21 نتیجه گیری از فرضیه ها 23 پیشنهادات 24 منابع و مآخذ  25 الف) منابع فارسی 25 ب) منابع لاتین 28 ضمائم 30 پرسشنامه 30 … مقاله تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران