تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه فهرست مطالب: 1 چکیده فصل اول : کلیات تحقیق 3 مقدمه 3 بیان مسئله 5 اهمیت و ضرورت تحقیق 6 اهداف 6 چارچوب نظری تحقیق 7 مدل تحقیق 11 فرضیه ها 11 تعریف واژگان فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق 14 مقدمه 15 مبانی نظری تحقیق 15 هزینه سرمایه 15 تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه 17 مدلهای هزینه سرمایه 19 اهرم مالی و ارزش گذاری 20 مفهوم ساختار سرمایه 20 عوامل موثر بر ساختار سرمایه 22 عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه 24 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 26 ضرورت توجه به پارامتر های داخلی 27 دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه 32 الگوی میلر- مودیلیانی بدون مالیات 34 الگوی میلر 34 انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی 35 تئوری توازی ایستا 36 تئوری سلسله مراتبی 37 نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای 38 مالیات و ساختار سرمایه شماره صفحه عنوان فهرست مطالب: 39 مالیات بر درآمد شرکت 39 اثر هزینه های ورشکستگی 41 مالیات و هزینه های ورشکستگی 42 سایر نواقص بازار 42 اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست 43 تفاوت هزینه های وام گیری 43 هزینه های نمایندگی 45 سیگنالهای مالی 45 تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده 46 ساختار مطلوب در عمل 47 انعطاف پذیری مالی 49 پیشینه تحقیق فصل سوم:روش شناسی تحقیق 55 مقدمه 56 فرضیات تحقیق 57 روش تحقیق 58 جامعه آماری 58 نمونه آماری 59 نحوه جمع آوری اطلاعات 59 متغیر های مدل 63 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 65 آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات 70 مقدمه 70 آمار توصیفی 72 آمار استنباطی 72 آزمون فرضیه اول 80 آزمون فرضیه دوم 82 آزمون فرضیه سوم شماره صفحه عنوان فهرست مطالب فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 87 مقدمه 88 نتایج حاصل از فرضیه ها 90 محدودیت های تحقیق 91 پیشنهادات منابع و ماخذ 93 منابع فارسی 94 منابع انگلیسی پیوست ها 96 نمونه آماری 99 جداول آماری 125 چكیده انگلیسی … پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه